สปส.จับมือ รพ.ในเครือข่าย และบริษัทเอกชน ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชั่น เปิดให้ผู้ประกันตนจองคิวรักษา ลดความแออัด ช่วงโควิด-19

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม เป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการแอปพลิเคชั่นระบบส่งเสริมสุขภาพ พร้อมด้วย นายมนัส ทานะมัย ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานประกันสังคม กับสถานพยาบาลในเครือข่ายสำนักงานประกันสังคม และบริษัทสมาร์ท เมดเทค จำกัด โดยมีนางนงค์ลักษณ์ กอวรกุล นักวิชาการแรงงานเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ด้านนางสาวภคมน ศิลานุภาพ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม ประธานในพิธี เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ให้ความสำคัญกับการบริการทางการแพทย์เพื่อผู้ประกันตน ในการเข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาลตามสิทธิ ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิว ลดความแออัด ในช่วงภาวะวิกฤตของโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า -19 โดยได้จัดทำโครงการแอปพลิเคชั่นส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นแอปฯ สำหรับผู้ประกันตน ในการนัดหมายจองคิวพบแพทย์ และในวันนี้ได้จัดให้มีพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการแอปพลิเคชั่นระบบส่งเสริมสุขภาพ

สถานพยาบาลในเครือข่ายสำนักงานประกันสังคมร่วมลงนามให้บริการแอปพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพแล้ว จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลวิภาราม โรงพยาบาลศิครินทร์ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และโรงพยาบาลบางพลี โดยมีบริษัท สมาร์ท เมดเทค จำกัด ร่วมดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชั่นส่งเสริมสุขภาพ ให้สำนักงานประกันสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำนักงานประกันสังคมหวังเป็นอย่างยิ่ง โครงการแอปพลิเคชั่นส่งเสริมสุขภาพ จะสามารถอำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน ลดปัญหาข้อร้องเรียนในการเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลได้อย่างแน่นอน
…………………………………….………………………………
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน