กรมบัญชีกลางซ้อมความเข้าใจ การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ในช่วงการพิจารณา พ.ร.บ. งบประมาณปี 65

นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (30 ก.ย. 2565) สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล จึงขอให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้

1. กรณีหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 414 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 ถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 หมายความถึง เมื่อหน่วยงานของรัฐ ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ แล้ว

2. การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จะถือว่าทราบวงเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ… ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ รายหน่วยงานของรัฐ และมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 2 ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้น ได้รับทราบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 รายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 381 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564

“จากแนวทางปฏิบัติทั้ง 2 กรณี จะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 แล้ว ให้หน่วยงานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี และให้รีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันที เมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้โดยเร็ว” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว