กลุ่มวิชาการฯ กรมหมอดิน เร่ง…!! อบรมหมอ ให้ความรู้ดินอาสา ด้านเกษตรอินทรีย์ สร้างการรับรู้วันดินโลก

กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จัดอบรมหมอดินอาสาประจำอำเภอ หลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสาประจำอำเภอ” ปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวสุวรรณภา บุญจงรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงาน ที่มา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ เพื่อให้หมอดินอาสาประจำอำเภอทราบถึงกระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS และปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อสนับสนุนสมาชิกเกษตรกรเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศ และให้หมอดินได้ศึกษาดูงาน ได้รับความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์กสิกรรมธรรมชาติ กสิกรรมยั่งยืน และเติมเต็มองค์ความรู้ตลอดจนทักษะใหม่ๆ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อขับเคลื่อนงานถ่ายทอดเทคโนโลยีตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นจากการเยี่ยมชมพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาจนประสบผลสำเร็จ โดยในการอบรม มีการบรรยาย ในหัวข้อ “กระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS และปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์” โดยวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านเกษตรอินทรีย์จากมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย ได้แก่  อาจารย์สมชัย วิสารทพงศ์ กรรมการมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย และ อาจารย์จินตนา อินทรมงคล เลขานุการมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย และยังและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งจากผู้ร่วมเสวนาและจากหมอดินอาสา ในหัวข้อ “กระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS และปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์”

รวมถึง มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อซักถาม เกี่ยวกับการผลิตพืชแบบเกษตรอินทรีย์จากหมอดิน ที่ประสบปัญหา ในการผลิต ด้านการตลาด รวมทั้งด้านอื่นๆ และมีข้อเสนอแนะต่างๆ จากหมอดินอาสา ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ที่จะนำไปปรับใช้ และถ่ายทอดสู่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างอาหารที่ปลอดภัยให้ตัวเอง ชุมชน และประเทศชาติอันดับต่อไป และยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับหมอดิน ในเรื่อง กระบวนการปลูกพืชเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานแบบ PGS และ นิทรรศการ 5 ธันวาคม วันดินโลก (world soil day) เพื่อสร้างการตระหนัก รับรู้ให้กับหมอดินอาสา รวมทั้งสามารถนำไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สู่สาธารณชนต่อได้อีกด้วย ในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่ วังอ้อ ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยมี พระอาจารย์ สุขุม วรรโณภาส ผู้อำนวยการพัฒนาคุณธรรม ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ กรุณาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับหมอดินอาสา และได้ศึกษาดูงาน ในพื้นที่ศูนย์ฯ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม ในครั้งนี้ คือ หมอดินอาสาประจำอำเภอได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS และปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ ความรู้เกี่ยวกับวันดินโลก และด้านการพัฒนาที่ดินต่างๆ และได้ประสบการณ์ รวมถึงความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานด้านการพัฒนาที่ดิน และถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับสู่เกษตรกรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนปฏิรูปการเกษตรของประเทศ เมื่อวันที่  25 ธันวาคม 2562 ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 และ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่ วังอ้อ ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี