“ปส. แพทยสภา และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมบูรณาการข้อมูล เพื่อออกใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO)”

วันที่ 30 มิถุนายน 64 เวลา 9.30 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามความร่วมมือออนไลน์กับ แพทยสภา และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข บูรณาการความร่วมมือตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ – ผู้ประกอบโรคศิลปะ มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการออกใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา พร้อมกันนี้ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ กับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มอบหมายให้ ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธี โดยมีนางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา และผู้บริหารทั้งสามหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า แพทยสภา และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ถือเป็นหน่วยงานสำคัญที่มีภารกิจในการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ และใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือของสามหน่วยงานหลักที่มีความสำคัญต่อการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อให้การออกใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีโดยสำนักงานปรมาณู เพื่อสันติเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2563 และประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2563 อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 4308

โดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ  1110 และ 1120