ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 11.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางบุษรา เกิดวิชัยพฤกษามาศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสระบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พันเอก(พิเศษ) เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร (NBT2hd)

โดย นางจริยา ประสพทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการเทิดพระเกียรติ พร้อมเชิญหน่วยงานภาครัฐ มาร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องส่ง NBT เพื่อนำเผยแพร่ออกอากาศในห้วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าบันทึกเทป ครั้งละไม่เกิน 5 คน และจัดให้มีมาตรการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ผู้ที่เข้าร่วมถวายพระพรบนเวที ต้องใส่แมสตลอดเวลา และเว้นระยะห่าง

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya