จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 ประเภท เพื่อเข้ารับโล่รางวัลจากส่วนกลาง

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมมงคลบพิตร 2 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

โดยมี นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัด และคณะกรรมการคัดสรรค์ เข้าร่วมประชุม เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประเภทกลุ่ม/องค์การชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านแบบเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล(ศอช.ต) และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ครั้งที่ 3/2564 รวมทั้งครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔ ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เพื่อเข้ารับโล่รางวัลจากส่วนกลาง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยคณะทำงานกลั่นกรองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด กำหนดพิจารณากลั่นกรองกิจกรรมพัฒนาชุมซนดีเด่นประจำปี 2564 จำนวน 3 ประเภท ดังนี้

1. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมซนระดับตำบล (ศอช.ต) ประกอบด้วย ศอช.ตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะหัน ศอช.ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ ศอช.ตำบลเสนา อำเภออุทัยและศอช.ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา

2. กลุ่ม/องค์การชุมชนแกนหลักสำคัญ ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประกอบด้วย กลุ่มทำงานขับเคลื่อนชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านโคกจุฬา ตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา กลุ่มจักสานงอบ หมู่ 6 ตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะทัน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านรางเนื้อตาย หมู่ 6 ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง และ คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย

3. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านโคกจุฬา หมู่ 6 ตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา บ้านบางเพลิง หมู่ 3ตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะหัน บ้านรางเนื้อตาย หมู่ 6 ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง และ บ้านคลอง 10 ตัน หมู่ 3 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย

ทั้งนี้ จะประกาศผลอย่างเป็นทางการให้ทราบในโอกาสต่อไป

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya