“อยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาผ้าไทย”

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชม “นิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร (Craft Journey: The SUPPORT Textiles Traveling Exhibition)” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ภายในนิทรรศการแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ “รถนิทรรศการ” นำเสนอพระราชกรณียกิจด้านการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการการเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรทั่วประเทศ เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ รวมถึงการก่อตั้งโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยการสนับสนุนอาชีพให้แก่ชาวบ้านที่มีฝีมือด้านการทอ มีรายได้เสริมและเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าด้วย ต่อด้วยการเล่าเรื่องราว คุณค่าความงามของผ้าทอ ความผูกพันระหว่างสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับช่างทอผ้าประเภทต่างๆ การจัดแสดงตัวอย่างผ้าทอและเครื่องแต่งกายของไทย ที่เป็นเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทยจากทุกภูมิภาค รวมถึงผ้าในราชสำนักและผ้าชาติพันธุ์ อาทิ ผ้ายก ผ้าแพรวา ผ้าปักซอยแบบไทย ผ้าชาวเขา ผ้าจก ผ้ามัดหมี่ ผ้าขิด และผ้าปักประดับปีกแมลงทับ รวมทั้งการให้ความรู้เรื่องต้นกำเนิดหม่อนไหมและแมลงทับ ขั้นตอนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม วงจรชีวิตหนอนไหมและแมลงทับ ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ และสถิติจำนวนสมาชิกช่างทอผ้าของมูลนิธิฯ ในปี ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมด้านนอกรถนิทรรศการเป็น “มุมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ” ซึ่งผู้เข้าชมทั้งผู้ใหญ่และเยาวชน จะได้เรียนรู้และร่วมสนุกไปกับกิจกรรมการทอผ้าจากมุมทอผ้าสานรัก การปักผ้าชาวไทยภูเขาจากมุม ปักผ้าสื่อรัก การใช้สีจากธรรมชาติจำนวน ๑๒ ชนิดจากมุมสีสันจากธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีมุมอ่านหนังสือ พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทวรรณกรรมสาหรับเยาวชน หนังสือของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ หนังสือที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และเครื่องแต่งกาย จากห้องสมุดเคลื่อนที่ และยังมีมุมแต่งกายอย่างไทยที่ผู้เข้าชมงานสามารถร่วมแต่งกายจำลองชุดโขน และถ่ายภาพคู่กับหอรัษฎากรพิพัฒน์ ซึ่งเป็นอาคารที่ทำการของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ

ร่วมชม “นิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร” และทำกิจกรรม Workshop โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. บริเวณชั้น ๑ ลานจอดรถด้านหลัง ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค (ติดกับไปรษณีย์ไทย)

ศูนย์การค้าฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าชมงานสวมหน้ากากอนามัย, คัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าชม และเว้นระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด – ๑๙ อย่างเคร่งครัด