กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าจัดงานวันดินโลกปี 2561 อย่างต่อเนื่อง..ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าจัดงานวันดินโลกปี 2561 อย่างต่อเนื่อง… “เที่ยวฤดูหนาว เขาชะงุ้ม ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง” ระหว่างวันที่ 24 ธ.ค. 2561 ถึง 2 ม.ค. 2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

 

 

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับจังหวัดราชบุรีจัดงานวันดินโลก ปี 2561 “เที่ยวฤดูหนาว เขาชะงุ้ม ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมี นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด และมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยชาวจังหวัดราชบุรี ร่วมให้การต้อนรับ

 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายธีระ วงษ์เจริญ) เปิดเผยว่า การจัดงานวันดินโลก ปี 2561 “เที่ยวฤดูหนาว เขาชะงุ้ม ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง” เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานวันดินโลกตลอดช่วงเดือนธันวาคม 2561 เพื่อสดุดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจการพัฒนาทรัพยากรดิน จากการที่ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในทุกๆ ภาคของประเทศ รับทราบถึงความเดือนร้อนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยดินในการทำการเพาะปลูกเลี้ยงชีพ สภาพดินมีความเสื่อมโทรมอย่างมากประกอบกับความเสียหายจากธรรมชาติ

ทั้งนี้ ด้วยพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงตระหนักอย่างถ่องแท้ถึงความรุนแรงและอันตรายของความเสื่อมโทรม จึงได้พระราชทานแนวความคิดและพระราชดำริเกี่ยวกับการฟื้นฟูพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน โดยทรงศึกษา วิจัย ทดลอง พัฒนา ทำให้เห็นเป็นแบบอย่างความสำเร็จ แล้วขยายผลให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติ ซึ่งวิธีการหรือแนวทางที่เกิดขึ้น ล้วนเป็นวิธีการที่เรียบง่าย ประหยัด เกษตรกรสามารถดำเนินการเอง อย่างการปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน สร้างความชุ่มชื้นให้ผืนดิน การแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวจัดในภาคใต้ โดยวิธีการแกล้งดิน และทรงให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาในพื้นที่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับดิน เพื่อศึกษา ค้นคว้า หารูปแบบที่เหมาะสมของการแก้ปัญหาและพัฒนาในแต่ละพื้นที่ในลักษณะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการร่วมกัน ทำให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล

 

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้ความสำคัญต่อวันดินโลก โดยได้ดำเนินการจัดงานวันดินโลกปี 2561 อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยล่าสุด กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกับจัดงานวันดินโลกปี 2561 ภายใต้ชื่องาน “เที่ยวฤดูหนาว เขาชะงุ้ม ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง” ที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมพัฒนาที่ดิน โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” นิทรรศการ “สืบสานศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาที่ดิน รวมถึงนิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีการจำหน่ายผลผลิตการเกษตร สินค้าเกษตร และของดีเมืองราชบุรี พร้อมเที่ยวชมเส้นทางศึกษาดูงานการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ อาทิ อ่างเก็บน้ำเขาชะงุ้ม การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก การฟื้นฟูแหล่งน้ำโดยการปลูกไม้ยืนต้น การปรับดินเสื่อมโดยเสริมสร้างแหล่งน้ำและบ่อดิน การปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดปัญหาหน้าดินพังทลาย พร้อมเยี่ยมชมต้นประดู่ทรงปลูกและศาลาทรงงานภายในศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกด้วย