//ลำปางจับมือภาคีหมอตำบลหัวเสือ พระสงฆ์อำเภอแม่ทะรุดช่วยเหลือครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบโควิดรอบ 3 ภายใต้กิจกรรมเยี่ยมเยือนถามไถ่ใส่ใจดูแล//

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09:30 น. นายณรงฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในพื้นที่เทศบาลตำบลหัวเสือผอ.รพ.สต.พญ.ณัฐกานต์ ตาบุตรวงศ์ รพ.เเม่ทะ อสม.ตำบลหัวเสือ ผู้ใหญ่ในเทศบาลตำบลหัวเสือ อำเภอเเม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยดำเนินการมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคจากเครือข่ายพระสงฆ์เบื้องต้นหน่วยงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิดกลุ่มคนเปราะบางในช่วงสถาณการณ์โควิดรอบ 3 เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 7 รายๆ ละ 3,000 บาท

พร้อมให้คำแนะนำการนำเงินที่ได้รับนำมาสร้างอาชีพเสริมในครอบครัวเช่นเลี้ยงปลาจักสานปลูกแปลงผักสวนครัวเพื่อลดค่าใช่จ่ายในครัวเรือนและส่งเสริมอาชีพอื่นๆเพื่อเสริมรายได้อีกด้วยโดย มีภาคีเครือข่าย ชี้เป้าให้การช่วยเหลือได้แก่ท้องถิ่นท้องที่โรงพยาบาลแม่ทะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเสือ อพม. อสม.ในพื้นที่ เพื่อร่วมพิจารณาช่วยเหลือเบื้องต้นหน่วยงานข้างต้นฯ