อาชีวะสร้างความสุข สู่ชายแดนใต้ มอบของขวัญปีใหม่เดินทางปลอดภัยไปกับอาชีวะทั่วประเทศ

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานเปิดโครงการ “อาชีวะอาสา” ปล่อยคาราวานตั้งศูนย์บนถนนสายหลัก-สายรองให้บริการประชาชนระหว่างการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 26 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 พร้อมส่งมอบความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ ด้วยกิจกรรม อาชีวะสร้างความสุข สู่ชายแดนใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ด้วยนโยบายของรัฐบาล ที่จะมอบความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินโครงการอาชีวะอาสา จัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2562 จำนวน 255 ศูนย์บริการ ตามเส้นทางถนนสายหลักและถนนสายรองทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการบริการตรวจสอบสภาพและซ่อมรถ และบริการด้านอื่น ๆ อาทิ น้ำดื่ม ผ้าเย็น ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ที่พัก ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาบูรณาการกับสถานการณ์จริง เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา  มีจิตอาสา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยจะมีคณะครู นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทั่วประเทศ  ออกให้บริการ 20,000 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในปีนี้เข้าสู่ปีที่ 17 โดยจะเริ่มให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการจัดงานอาชีวะสร้างความสุข  สู่ชายแดนใต้ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561  ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี โดยจัดโซนพื้นที่เป็นเมือง 3 เมือง ดังนี้ 1. เมืองสร้างการรับรู้ ประกอบด้วย นิทรรศการจัดการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ ตลาดนัดแรงงานโดยรับสมัครงานด้วยระบบ Big Data นิทรรศการศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษชายแดนใต้ (SEC)  การแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ  นิทรรศการการศึกษาเชื่อมโยง และครูพิเศษอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 รวม 6 กิจกรรม   2. เมืองเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และหุ่นยนต์ ประกอบด้วยการแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ และผลงานของนักเรียน นักศึกษาชายแดนใต้ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต  การประกอบอาชีพของประชาชนชายแดน และ 3. เมืองสร้างสุข ประกอบด้วยกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น จากกลุ่มอาชีพบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษา และผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าพื้นเมืองภาคใต้ เป็นต้น และจัดให้มีการมอบทุนการศึกษา 20 ทุน และมอบของขวัญที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมชมงาน อาทิ พันธุ์ปลาสวยงามจากวิทยาลัยประมง ติณสูลานนท์ ไข่ไก่สด มะพร้าวน้ำหอม ฯลฯ จากสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

/////////////////////////////////////////////////////

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ./ 26 ธันวาคม 2561