บทบาทของจิตอาสาในวาระแห่งชาติ COVID – 19

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ และประธานคณะอนุกรรมการจิตอาสา สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ให้การต้อนรับ นายสุรเชษฎ์ ชื่นฟัก และนางสาวคณัสมน เต็มรักษ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ “เป็น เบ้า เป็นแม่พิมพ์” ให้การบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ บทบาทของจิตอาสาในวาระแห่งชาติ Covid-19 โดยการฝึกอบรมบุคลากรเหล่าจิตอาสาของ สพพ. จะได้รับประโยชน์และความรู้เกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและการเตรียมตัวปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตการณ์เส้นทางการแพร่ระบาดโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ อาคารซันทาวเวอร์ส วิภาวดี กรุงเทพฯ