กรมส่งเสริมการเกษตรขานรับนโยบายช่วยเกษตรกรกระจายผลผลิตทางการเกษตร

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตร ผู้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงกลาโหม โดย พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร การสนับสนุนพื้นที่จำหน่าย และกระจายผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้ข้าราชการทหารและครอบครัว รวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ มีโอกาสได้เข้าถึงผลผลิตทางการเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีจุดจำหน่ายและกระจายผลผลิตทางการเกษตร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากกรณีผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 115) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร การสนับสนุนพื้นที่จำหน่าย และกระจายผลผลิตทางการเกษตร กับ กระทรวงกลาโหม ในครั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษรได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัด ลงสำรวจความต้องการรับซื้อและความพร้อมของพื้นที่ของกระทรวงกลาโหมในการจัดเป็นจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและกระจายผลผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งจากการสำรวจพื้นที่ในเบื้องต้นมีพื้นที่ที่มีศักยภาพภายใต้หน่วยงานกระทรวงกลาโหมพร้อมให้การสนับสนุนการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนพื้นที่จำหน่าย และกระจายผลผลิต ได้มีการเตรียมพื้นที่สำหรับดำเนินการไว้ 42 แห่ง ใน 26 จังหวัด ซึ่งจะมีการประสานงานในระดับพื้นที่ต่อไป นอกจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตรจะคัดเลือกสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เช่น GAP, มาตรฐานเกษตรอินทรีย์, GMP, Primary GMP, HACCP, อย., มาตรฐานอาหารฮาลาล หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น เพื่อรับประกันคุณภาพในเบื้องต้น

ทั้งนี้ กรมส่งสริมการเกษตร มีแนวทางจะร่วมวางแผนกับกระทรวงกลาโหมในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่โรงงานวัตถุระเบิดทหารกรมการอุตสาหกรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้ประโยชน์สถานที่สร้างเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรมาวางจำหน่ายได้อย่างถาวร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติม