รมว.สุชาติ ห่วงลูกจ้าง บ.ไทยการ์เมนต์ฯ ประท้วงหวั่นโควิด สั่งการ กสร.ตรวจสอบข้อเท็จจริง ล่าสุดจังหวัดสั่งปิดโรงงานแล้ว

รมว.แรงงาน ห่วงใยลูกจ้างคลัสเตอร์บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด จ.นนทบุรี สั่งการ กสร.เร่งดำเนินการตรวจสอบและหาข้อยุติ กรณีลูกจ้างประท้วงหยุดงานหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการ ล่าสุดจังหวัดสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวชี้แจง กรณีที่ลูกจ้างบริษัท ไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด จังหวัดนนทบุรี ประกอบกิจการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ประท้วงหยุดงานเนื่องจากพบว่าลูกจ้างจำนวน 69 คน เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และทางบริษัทฯ ไม่ปิดสถานประกอบกิจการเพื่อทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อนั้น

โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยลูกจ้างบริษัทไทยการ์เมนต์ฯ ได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางการยับยั้งการแพร่ระบาดในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนและขยายวงกว้างได้ ซึ่งกรมได้ดำเนินการส่งพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมหาขอยุติดังกล่าว โดยผลการปรึกษาหารือพบว่า สหภาพแรงงานยื่นข้อเสนอให้บริษัทฯ ดำเนินการทำความสะอาดสถานประกอบกิจการ จัดหาแอลกอฮอล์ล้างมือและจัดทำอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าทำงาน พร้อมให้นายจ้างจัดทำประกาศการใช้สิทธิการลา ตลอดจนการจ่ายเงินตามสิทธิกรณีลูกจ้างใช้สิทธิการลาเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งผู้แทนบริษัทฯ รับว่าจะนำเสนอผู้บริหารเพื่อดำเนินการต่อข้อเรียกร้องดังกล่าว และเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา พนักงานตรวจแรงงานได้ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ พบว่าจากผลการตรวจคัดกรอง มีผู้เสี่ยงสูงจำนวน 201 คน และมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากเดิม 6 คน รวมเป็น 75 คน โดยเข้ารับการรักษาตัวแล้ว

ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรีพิจารณา และได้มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1796/2564 สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 51) โดยสั่งปิดโรงงานผลิตและขายส่งเสื้อผ้าสำเร็จรูปดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 และให้ผู้ที่อยู่ในสถานประกอบกิจการดังกล่าวเข้ารับการตรวจคัดกรอง และเพื่อความปลอดภัยให้เข้ารับการรักษา แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ สถานที่ที่บริษัทฯ ร่วมกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคกำหนด

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในสถานประกอบกิจการ ขอความร่วมมือให้นายจ้าง และลูกจ้าง ปฏิบัติตามมาตรการ อาทิ ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ทั้งเข้าไปและออกจากพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตทำงานและพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบคัดกรองในสถานประกอบกิจการ อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การจัดหาแอลกอฮอล์ล้างมือ การควบคุมให้ลูกจ้างสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น นอกจากนี้หากพบลูกจ้างเสี่ยงที่จะติดเชื้อหรือติดเชื้อ หรือมีเหตุอันควรสงสัยจำเป็นต้องไปรับการตรวจรักษา หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์ ให้นายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างใช้สิทธิลาป่วยหรือใช้สิทธิลาพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายหรือตามตกลงกัน