กรมทางหลวงชนบท พัฒนาถนนชายแดนใต้ 2.5 กิโลเมตร ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวอัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถนนทางหลวงชนบทสายหินขาว ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท ส่งเสริมการเดินทางและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน สอดรับนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า เดิมประชาชนชาวตำบลอัยเยอร์เวงและประชาชนละแวกใกล้เคียงต้องเดินทางด้วยความยากลำบาก การขนส่งพืชผลทางการเกษตรส่งออกสู่ตลาดเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่ได้รับความสะดวกปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร (ทุเรียน ลองกอง) ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้าสู่น้ำตกหินขาว เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเข้าน้ำตกหินขาว อีกทั้งตลอดแนวด้านขวาทางมีแม่น้ำปัตตานีไหลผ่าน สามารถพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดได้อีกด้วย ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายหินขาว ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร

โดยก่อสร้างผิวจราจรเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร พร้อมก่อสร้างโครงสร้างรางระบายน้ำ ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างชั้นพื้นทาง ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 50 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2564 นี้