“มอบการท่าเรือฯ ศึกษาการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ และจัดหาเอกชนที่มีศักยภาพร่วมทุน”

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีโดยพณฯท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ไทยพัฒนาเศรษฐกิจและให้เอกชนร่วมพัฒนาตลอดจนส่งเสริมให้เพิ่มช่องทางการส่งออกสินค้าทางทะเลของประเทศและภาคใต้ ซึ่งที่ผ่านมา กองเรือพาณิชย์ของไทยที่ขนส่งสินค้าทางทะเลมีสัดส่วนในการขนส่งสินค้าเข้า – ออกจากประเทศเพียงร้อยละ 9 จึงต้องพึ่งพาเรือสินค้าต่างชาติถึงร้อยละ 91 ทำให้ไทยขาดดุลค่าระวางขนส่งสินค้าสูงถึงร้อยละ 90 (ประมาณ 1.33 ล้านล้านบาทต่อปี) จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ไทยควรจัดตั้งสายการเดินเรือเป็นของไทยเอง

กระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลภาคการขนส่งทางน้ำ จึงได้ตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติขึ้นและดำเนินการประชุมครั้งแรกวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM Cloud Meetings ซึ่งที่ประชุม ได้พิจารณากรอบแนวทางในการดำเนินงานจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ และมีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงาน (Action Plan) ให้จัดตั้งฯ ภายใน 1 ปี และมอบให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ ภายใน 4 เดือน และจัดหาเอกชนที่สนใจและมีศักยภาพมาเป็นบริษัทสายการเดินเรือฯ ก่อนจะดำเนินการในส่วนเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และคณะรัฐมนตรีต่อไป

นายอธิรัฐฯ ได้กล่าวต่อถึงการส่งเสริมเอกชนไทยที่สนใจและมีศักยภาพเพื่อให้เข้าถึงแหล่งทุนให้ได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจนี้ เช่น มาตรการด้านภาษี มาตรการดอกเบี้ยเงินกู้เป็นศูนย์ ช่วง 5-7 ปีแรก เป็นต้น ทั้งนี้ การสนับสนุนให้เอกชนไทยที่มีความสามารถ ตลอดจนมาตรการที่รัฐสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง จะทำให้การมีสายการเดินเรือแห่งชาติของไทยมีความเป็นไปได้และก่อตั้งได้ต่อไป