ครม. เห็นชอบให้กรมประมง ออก Seabook แรงงานต่างด้าว ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง เป็นกรณีพิเศษในสถานการณ์ COVID-19

​นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อให้เกิดปัญหาต่อแรงงานต่างด้าวที่มีหนังสือคนประจำเรือหมดอายุ ส่งผลกระทบต่อเจ้าของเรือประมงที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้แรงงานต่างด้าวในการทำการประมงเป็นอย่างมาก พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ จึงได้มีนโยบายให้ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่หนังสือคนประจำเรือหมดอายุเป็นการเร่งด่วน โดยได้มีการประสานการทำงานร่วมกับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลักดันเสนอแนวทางการช่วยเหลือปัญหาแรงงานในภาคการประมงเข้าสู่ที่ประชุมคณะทำงานชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน และมอบหมายให้กรมประมงดำเนินการชี้แจงทุกขั้นตอนเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงให้เกิดผลอย่างชัดเจนเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ที่หนังสือคนประจำเรือได้ทยอยหมดอายุลงในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา

กระทั่งล่าสุด ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ได้มีมติเห็นชอบตามแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว โดยให้ กรมประมงใช้อำนาจตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ (Seabook เล่มเหลือง) ให้กับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับหนังสือคนประจำเรือ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ออกไปอีก 1 ปี นับแต่วันที่หนังสือคนประจำเรือเดิมสิ้นอายุ และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมประมงดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นี้ กรมประมงจะได้มีการจัดประชุมร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดชายทะเล สมาคมการประมงชายทะเลในพื้นที่ทั้ง 22 จังหวัด และสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เพื่อเร่งดำเนินการต่ออายุหนังสือคนประจำเรือให้เสร็จสิ้นต่อไป
​ ​สำหรับแรงงานต่างด้าวที่จะขอต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ (Seabook เล่มเหลือง) จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

​​1) ต้องเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับหนังสือคนประจำเรือตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563

2) เจ้าของเรือได้จัดทำหนังสือสัญญาจ้างตามแบบที่กำหนดในประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของสัญญาจ้างและลงลายมือชื่อกำกับไว้

3) คนต่างด้าวต้องมีใบรับรองการตรวจสุขภาพซึ่งครอบคลุมถึงการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการประกันสุขภาพมีอายุคุ้มครองอย่างน้อยหนึ่งปี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

​​4) คนต่างด้าวจะต้องยื่นคำขอจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือสถานที่อื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบรับคำขอต่ออายุหนังสือคนประจำเรือจากกรมประมง

ทั้งนี้ การต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ กรณีพิเศษ (Seabook เล่มเหลือง) ที่ได้รับการต่ออายุในครั้งนี้ จะมีอายุ 1 ปี เท่านั้น กรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถช่วยบรรเทาการขาดแคลนแรงงานภาคการประมงและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการประมงได้ สุดท้ายขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวพ้นสถานการณ์วิกฤตในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย….อธิบดีฯ กล่าว

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / 30 มิถุนายน 2564