การจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนพฤษภาคม 2564 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผลการจดทะเบียนธุรกิจ

ธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนพฤษภาคม 2564

• จำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่ มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ ในเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 5,568 ราย โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 21,513.71 ล้านบาท

• ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 551 ราย คิดเป็น 10% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 312 ราย คิดเป็น 6% และอันดับ 3 คือ ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึง คนโดยสาร จำนวน 181 ราย คิดเป็น 3% ตามลำดับ

• ธุรกิจจัดตั้งใหม่แบ่งตามช่วงทุน โดยช่วงทุนที่มีจำนวนรายธุรกิจจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศมากที่สุด ได้แก่ ช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท มีจำนวน 4,142 ราย คิดเป็น 74.39% รองลงมาช่วงทุนมากกว่า 1-5 ล้านบาท จำนวน 1,332 ราย คิดเป็น 23.92% ลำดับถัดไป คือ ช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท มีจำนวน 80 ราย คิดเป็น 1.44% และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท จำนวน 14 ราย คิดเป็น 0.25% ตามลำดับ

ธุรกิจเลิกประกอบกิจการเดือนพฤษภาคม 2564

• จำนวนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 มีจำนวน 792 ราย โดยมีมูลค่า ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,322.75 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการเลิกกิจการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

• ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 71 ราย คิดเป็น 9% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 50 ราย คิดเป็น 6% และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 27 ราย คิดเป็น 3% ตามลำดับ

• ธุรกิจเลิกประกอบกิจการแบ่งตามช่วงทุน โดยช่วงทุนที่มีจำนวนรายธุรกิจเลิกประกอบกิจการทั่วประเทศ มากที่สุด ได้แก่ ช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวน 575 ราย คิดเป็น 72.60% รองลงมาช่วงทุนมากกว่า 1- 5 ล้านบาท จำนวน 180 ราย คิดเป็น 22.73% ลำดับถัดไป คือ ช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท จำนวน 32 ราย คิดเป็น 4.04% และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท มีจำนวน 5 ราย คิดเป็น 0.63% ตามลำดับ
ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ ณ เดือนพฤษภาคม 2564

• ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 พ.ค. 64) ธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 799,881 ราย มูลค่าทุน 19.54 ล้านล้านบาท จำแนกเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 195,786 ราย คิดเป็น 24.48% บริษัทจำกัด จำนวน 602,801 ราย คิดเป็น 75.36% และบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 1,294 ราย คิดเป็น 0.16% ตามลำดับ

• ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่แบ่งตามช่วงทุน ธุรกิจส่วนใหญ่มีช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวน 474,490 ราย คิดเป็น 59.32% รวมมูลค่าทุน 0.42 ล้านล้านบาท คิดเป็น 2.14% รองลงมา คือ ช่วงทุนมากกว่า 1-5 ล้านบาท จำนวน 235,627 ราย คิดเป็น 29.46% รวมมูลค่าทุน 0.78 ล้านล้านบาท คิดเป็น 3.99% ช่วงถัดไปคือ ช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท จำนวน 73,484 ราย คิดเป็น 9.19% รวมมูลค่าทุน 2.00 ล้านล้านบาท คิดเป็น 10.25% และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท จำนวน 16,280 ราย คิดเป็น 2.03% รวมมูลค่าทุน 16.34 ล้านล้านบาท คิดเป็น 83.62% ตามลำดับ

การลงทุนประกอบธุรกิจในไทยภายใต้กฎหมายต่างด้าว

เดือนพฤษภาคม 2564

• เดือนพฤษภาคม 2564 มีการอนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจทั้งสิ้น มีจำนวน 37 ราย แบ่งเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจจำนวน 20 ราย และหนังสือรับรองประกอบธุรกิจจำนวน 17 ราย โดยมีเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 4,218 ล้านบาท

• นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุด ได้แก่ ญี่ปุ่น จำนวน 12 ราย เงินลงทุน 372 ล้านบาทรองลงมา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จำนวน 6 ราย เงินลงทุน 18 ล้านบาท และจีน จำนวน 5 ราย เงินลงทุน 770 ล้านบาท ตามลำดับ
ปี 2564 (มกราคม – พฤษภาคม)

• เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2564 คนต่างชาติได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ จำนวน 217 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 35,433 ล้านบาท

*******************************