คณะกรรมการจังหวัดฯ ตรวจผ่านการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) ในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 10 ราย ส่งให้ อย. พิจารณาเพื่อการอนุญาตปลูกและแปรรูป

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมบึงพระราม ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัด เพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) ในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2564 โดยมี คณะกรรมการจังหวัดฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาการขออนุญาตผลิต(ปลูก) ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง(Hemp) ในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 10 ราย อาทิ บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด นายยุรนันท์ ทรัพย์ประเสริฐ และประมวล กุสุมาลย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติผ่านการพิจารณาส่งให้ อย. พิจารณาเพื่อการอนุญาตปลูกและแปรรูปในลำดับต่อไป ตามที่ กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง พ.ศ.2563 ภายใต้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 ได้กำหนดกระบวนการขออนุญาตผลิตกัญชง สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ยื่นคำขออนุญาตผลิตกัญชง จะต้องผ่านการพิจารณาคำขออนุญาตจากคณะกรรมการจังหวัดและจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้อนุญาตตามขั้นตอนต่อไป

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya