จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ แบบผสมผสาน ผ่านระบบ App. Zoom เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการแก้ปัญหาสำคัญของพื้นที่

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น ที่ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2564 แบบผสมผสานทั้งในห้องประชุมควบคู่กับผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meetings หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำองค์กรเอกชน เพื่อลดจำนวนคนเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 โดยมี นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ และนายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัด พันเอก(พิเศษ) เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.จว. หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่ต้องรายงานผลการดำเนินงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและการแก้ปัญหาสำคัญของพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนมิถุนายน 2564

โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความร่วมมือ การร่วมผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการการทำงาน ระหว่าง ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อให้ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ทำหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและแสวงหาพันธมิตรร่วมในการพัฒนาศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา เป็นสถานที่เริ่มต้นในการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดฯ และการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในเรื่องให้การศึกษาประวัติศาสตร์

จากนั้น ได้แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายดำรงศักดิ์ ยอดทองดี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสุกัญญา เบาเนิด อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา และนายประหยัด ต๊ะสุยะ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
ต่อจากนั้น ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ได้มีการรายงานและติดตามเร่งรัดการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณในไตรมาสที่ 3 ของส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 77% อีกทั้งรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือ ช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564 อาทิ “คนละครึ่ง” “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” “ม.33 เรารักกัน” และ “เราชนะ” เป็นต้น

ด้านสังคมและความมั่นคง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค ด้านสิ่งแวดล้อม ได้ทราบผลการบริหารจัดการคัดแยกขยะของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของโครงการ “จังหวัดสะอาด” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ในส่วนการบริหารจัดการ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปัจจุบัน มียอดผู้ป่วยสะสม 2,072 ราย เสียชีวิตสะสม 21 ราย จัดแผนการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ข้อดี คือตรวจเร็ว พบเร็ว ควบคุมได้เร็ว เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจ จากการวิเคราะห์การติดเชื้อ พบว่า การติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากคนทำงานนำมาติดคนภายในครอบครัว รองลงมาเป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัดเดินทางมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยเชิญชวนประชาชน ร่วมลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน โดยการสแกน QR Code “อยุธยาพร้อม” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประเทศ

ส่วนสถานการณ์ขาดแคลนโลหิตเข้าขั้นวิกฤต จึงขอเชิญชวนหน่วยงานร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตได้ตามแผนการรับบริจาคประจำเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งหากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะร่วมรับบริจาคเพิ่ม สามารถติดต่อกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นอกจากนี้ ได้แนะนำผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีจากอำเภอบางบาล นครหลวง และอำเภอพระนครศรีอยุธยา นำมาจัดแสดงเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายของดีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านช่องทาง offline และ online ต่อไป

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตรวจพบผู้ติดเชื้อในวงกว้าง จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการในเรื่องหลักๆ ได้แก่ การบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อ การตรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อให้ได้เร็วที่สุด การป้องกันผู้ติดเชื้อรายใหม่ การบริหารจัดการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชน ที่ลงทะเบียน “หมอพร้อม” ก่อนเนื่องจากยังไม่รับวัคซีนตามเป้าที่ขอไป และการดูแลเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โดยขอความร่วมมือชาวอยุธยาสอดส่องดูแลและปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T หากพบเห็นสิ่งผิดปกติได้แจ้งเจ้าพนักงานของรัฐในพื้นที่ทราบ สำหรับการจัดกิจกรรมในพื้นที่ ขอให้ยึดปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดที่ 1567/2564 โดยเคร่งครัด เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ดีที่สุด

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya