การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 5/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM CLOUD MEETINGS)

วันอังคาร 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 5/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Cloud Meetings) เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรค COVID-19 เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมการประชุม ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบายของโรค

โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนจากกระทรวงการคลัง (นางสาวสุณีย์ มงคลเลิศพาณิช) ด้านการบริหารงานกองทุนชุมชน (นางสุนีย์ บุตรเนียร) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาสตรีและองค์กรสตรี (นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กร (นางสลักจฤฏดิ์ ติยะไพรัช) และนางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ซึ่งมีวาระการประชุมฯ ที่สำคัญ ดังนี้
1. รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. รายงานผลการดำเนินงานการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
3. รายงานความก้าวหน้าโครงการการศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. การพิจารณาจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

การประชุมครั้งนี้มี นางสาวสุวรรณา รอดเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ, นายวีระพล ปักคำไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์, นางพัชรินทร์ พานำมา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน นายธีรพล คู่คิด ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

ภาพ/ข่าว : งานเครือข่ายสัมพันธ์ กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรมการพัฒนาชุมชน