การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 👍

🇹🇭ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม(RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากลไปแล้ว 8,335,432 ตัวอย่างคิดเป็น 119,123 ตัวอย่าง ต่อประชากรหนึ่งล้านคน ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2564

▶️ในระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 26 มิถุนายน 2564 ได้ตรวจไปแล้ว 469,505 ตัวอย่างโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีจำนวน 331 ห้องปฏิบัติการ

📚แหล่งข้อมูล:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยและพัฒนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม