ส.ป.ก.ใช้เงินกองทุนฯ บรรเทาแล้ง เพิ่มประสิทธิภาพความเป็นอยู่ ลดต้นทุนเกษตรกร

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ 4/2564

ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯในการประชุม อกก.คง. ครั้งที่ 4/2564 มีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ (1) งานพัฒนาแหล่งน้ำ การเห็นชอบอนุมัติเงินกองทุนฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์พร้อมหอถังสูงเพื่อการอุปโภคบริโภค ในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่ง คสช.ที่ 36/2559 แปลงที่ดิน No 83 อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เป็นจำนวนเงิน 3,322,500 บาท (2) งานก่อสร้าง อนุมัติก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยในแปลงเกษตรกรรมภายใต้โครงการพิเศษด้านความมั่นคง บ้านประชารัฐร่วมใจ 1 (บ้านบาเฆะ) จำนวน 22 ครัวเรือน ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส เป็นจำนวนเงิน 1,168,000 บาท (3) อนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายใต้โครงการพิเศษด้านความมั่นคง บ้านประชารัฐร่วมใจ 2 (บ้านบือราเปะ) ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส เป็นจำนวนเงิน 2,316,000 บาท ทั้งนี้เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมกระจูดได้ใช้อาคารอเนกประสงค์ดังกล่าวเป็นที่ทำผลิตภัณฑ์กระจูด เนื่องจากความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นและข้อจำกัดของพื้นที่การผลิตและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ โครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อรองรับเกษตรกร จำนวนกว่า 28 ครัวเรือน ให้มีอาชีพ มีรายได้ คุณภาพชีวิตที่มั่นคง และสามารถทำประโยชน์เมื่ออยู่ในพื้นที่ได้

นอกจากนี้ยังอนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาคกลางพื้นที่ศูนย์จัดการที่ดินพระราชทานในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศจพ.) และศูนย์ศักยภาพข้าวในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศภข.)อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นจำนวนเงิน 3,923,158 บาท โดยจะมุ่งพัฒนาพื้นที่ให้มีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ วิจัยพัฒนา ขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรแบบครบวงจร เพื่อให้พื้นที่มีความพร้อมเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรในการใช้ประโยชน์สมุนไพรอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม โดยแผนการผลิตตาม
ปีปฏิทินการเพาะปลูกพืชสมุนไพรแต่ะชนิด (27 ชนิด) ในแปลงปลูก 4 รูปแบบดังนี้

1. แปลงสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจและมีศักยภาพทางการตลาด พื้นที่ 16 ไร่ จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ บัวบก ข่าแดง ข่าวเหลือง ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน อัญชัน และหญ้าหวาน
2. แปลงพืชสมุนไพรเพื่อพึ่งพาตนเองพื้นที่ 7 ไร่ จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ ย่านาง ตะไคร้บ้าน กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบเขียว ชะพูล พูลคาว และกระทือ

3. แปลงเรียนรู้/วิจัยพัฒนา พื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 4 ชนิดได้แก่ งาขาว งาดำ ว่านหางจระเข้ และถั่วฝักยาวลายเสือ
4. แปลงอนุรักษ์และรวบรวมพันธุกรรมพืช พื้นที่ 6 ไร่ จำนวน 9 ชนิด ได้แก่ มะนาว มะกรูด มะขามป้อม สมอไทยสมอภิเพก อบเชย ตะไคร้หอม ยอ และไผ่ซางม่น

ดร.วิณะโรจน์ เผยว่า “เพื่อบรรเทาภัยแล้งและเพิ่มประสิทธิภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจึงมีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค มีโครงการสร้างและปรับปรุงถนนทั้งสายหลักและสายซอยในแปลงเกษตรกรรม เพื่อการสัญจรและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการผลิตสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ส.ป.ก. ยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยได้กำหนดทิศทางในการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยเน้นการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ในในการขยายพันธุ์พืช การผลิต การอนุรักษ์ รวมทั้งส่งเสริมนำองค์ความรู้สมุนไพรไปขยายและใช้ประโยชน์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ เสริมสร้างอาชีพเกษตรกรให้มั่นคง ลดต้นทุนการซื้อพันธุ์พืช เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน และมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน”