ร่วมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา” พช.ปัตตานี แบกจอบแบกเสียม เอาแรง สร้างแปลงไถนา”🌿🌿🌿

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ โดยนายมะนาวี  เจะเตะ พัฒนาการอำเภอมายอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่  “โคก หนอง นา พช.ปัตตานี” โดยมีนายพินิจ เรืองยังมี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในเปิดกิจกรรมฯ ณ แปลงของนางพรทิพย์ แก้วมณี หมู่ที่ 2 บ้านตรัง ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ในการดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคีครั้งนี้เป็นการปลูกพันธุ์ไม้ 5 ระดับ ไว้สำหรับใช้ประโยชน์ในครัวเรือน และยังมีการกิจกรรมในการเรียนรู้ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ในแปลงโคกหนองนา ประกอบด้วย ฐานคันนาทองคำ ฐานปุ๋ยหมักแห้งไม่กลับกองถือว่าเรียนรู้จากกิจกรรมจริง สร้างความสามัคคี
สนุกสนาน

ทั้งนี้ครัวเรือนได้กล่าวขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนที่มีโครงการดีๆให้แก่ชุมชน ทำให้ครัวเรือนสามารถเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทย ซึ่งต้องเผชิญกับการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด 19 ) จึงต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน พึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ โดยให้ชุมชนคำนึงถึงความเสียสละ ความสามัคคี การตระหนักรู้หน้าที่ และร่วมมือกันสร้างสรรค์

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในอำเภอมายอ

ภาพ/ข่าว กรมการพัฒนาชุมชน