กสร. ติวเข้มบุคลากรสู่ข้าราชการมืออาชีพ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเป็นข้าราชการมืออาชีพ เสริมสร้างศักยภาพ ทักษะ พัฒนาสมรรถนะที่ทันสมัยและจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน นำไปสู่การปฏิบัติงานราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและการให้บริการประชาชน

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวในฐานะประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อเป็นข้าราชการมืออาชีพว่า ข้าราชการนับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ และมีความสำคัญมากต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลและระบบบริหารงานราชการ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายให้พัฒนาข้าราชการทุกระดับให้มีความพร้อมรับความท้าทายและบริบทของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจอย่างมืออาชีพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงได้นโยบายดังกล่าวมาจัดฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกรม เพื่อเป็นข้าราชการมืออาชีพ และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะ พัฒนาสมรรถนะที่ทันสมัยจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน สามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานกับบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจอย่างมืออาชีพ สำเร็จลุล่วงตรงตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน 110 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 4 วัน ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดฝึกอบรมจึงเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งสามารถเข้ารับฝึกอบรมได้ ณ หน่วยงานต้นสังกัดหรือสถานที่อื่นที่มีความเหมาะสม โดยตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม มีการบันทึกเวลาเข้าอบรม และมีการทดสอบระหว่างการอบรมแบบเวลาจริงด้วย