กรมสรรพากรเร่งคืนภาษีให้แล้วกว่า ๙๑% จากบุคคลธรรมดาที่ขอคืน ๓.๔ ล้านแบบ เสริมสภาพคล่อง ทางการเงินให้ประชาชน

กรมสรรพากรเร่งคืนภาษีบุคคลธรรมดาปีภาษี ๒๕๖๓ ให้กับผู้ที่ขอคืนไปแล้ว ๓,๐๖๒,๕๓๒ แบบ        สูงถึงร้อยละ ๙๑ จากผู้ที่ขอคืนภาษี ๓,๔๐๑,๖๘๘ แบบ จำนวนเงินที่คืนให้แล้ว ๓๐,๖๘๕ ล้านบาท โดยผู้ที่ชำระภาษีไว้เกินและได้รับภาษีคืนแล้ว เพราะเป็นผู้ที่ยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ยื่นเอกสารประกอบการขอคืนถูกต้อง และผูกบัญชีธนาคารที่ขอคืนกับระบบพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)  ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ขณะนี้กรมสรรพากรได้เร่งดำเนินการพิจารณาและอนุมัติคืนภาษี  ตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.๙๐ และภ.ง.ด.๙๑ ประจำปีภาษี ๒๕๖๓ ที่ผู้เสียภาษียื่นขอคืนภาษีไปแล้วรวมจำนวน ๓,๐๖๒,๕๓๒ แบบ จากแบบที่ยื่นขอคืนทั้งหมด ๓,๔๐๑,๖๘๘ แบบ คิดเป็น ร้อยละ ๙๑ เป็นจำนวนเงินภาษีที่คืนให้แล้วรวม ๓๐,๖๘๕ ล้านบาท (ข้อมูล ณ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔)

สำหรับผู้ที่ชำระภาษีไว้เกินและได้รับภาษีคืนจากกรมสรรพากรไปแล้ว เนื่องจากเป็นผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต มีการจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษีถูกต้องครบถ้วน และมีการผูกบัญชีธนาคารที่ขอคืนกับระบบพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ ผู้เสียภาษีที่ขอคืนภาษีสามารถตรวจสอบและติดตามสถานะการขอคืนภาษีได้ด้วยตนเองที่ www.rd.go.th ทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง”

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ กล่าวเพิ่มเติม “๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นวันสิ้นสุดของการขยายเวลาการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.๙๐ และภ.ง.ด. ๙๑ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต จนถึงขณะนี้ มีผู้ยื่นแบบฯแล้วรวมทั้งหมด ๑๐,๐๓๑,๙๒๔ แบบ จึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี ๒๕๖๓ ยื่นแบบฯ ตามกำหนดเวลาดังกล่าว เพื่อลดภาระค่าปรับและเงินเพิ่ม โดยสนับสนุนให้ทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน (TAX from Home) สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด – 19”

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. ๑๑๖๑ หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

***************************************