กรมการจัดหางาน จับมือ บริษัทจัดหางาน อินเทิร์นชิพส์ (ไทยแลนด์) จำกัด MOU ด้านการส่งเสริมการมีงานทำ เพิ่มช่องทางหางาน ฝึกงาน ผ่านเว็บไซต์

วันที่ 26 ธันวาคม 2561  ที่ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และนางสาวศศิวิมล เสียงแจ้ว กรรมการบริษัทจัดหางานอินเทิร์นชิพส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดหางาน เพื่อประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชน โดยสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานว่างได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีช่องทางในการหาที่ฝึกงานเพิ่มขึ้น ให้บริการสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานและบริษัทจัดหางาน อินเทิร์นชิพส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทั้งยังใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแรงงานในอนาคตได้ต่อไป

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน  กล่าวว่า  บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดหางานฉบับนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือด้านการจัดหางานระหว่างกรมการจัดหางาน  และบริษัทจัดหางาน อินเทิร์นชิพส์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ ด้วยการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งงาน คนหางานมีโอกาสคัดเลือกตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความถนัด และประสบการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  ทั้งยังมีการรวบรวมตำแหน่งงานว่างใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการตลาดแรงงานของประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนากระบวนการส่งเสริมการมีงานทำ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบบริการจัดหางานในอนาคตต่อไป โดยจะร่วมมือกันในการประชาสัมพันธ์การให้บริการของทั้ง 2 ฝ่าย และการใช้ข้อมูลตำแหน่งงานว่างเพื่อการวิเคราะห์ความต้องการแรงงานและแนวโน้มตลาดแรงงาน โดยการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งงาน และสมัครงานได้สะดวกยิ่งขึ้น  ไม่เรียกหรือรับค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายในการจัดหางานจากผู้สมัครงาน

สำหรับแนวทางความร่วมมือด้านการจัดหางานนั้น กรมการจัดหางาน และบริษัทจัดหางาน อินเทิร์นชิพส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จะมีการแลกเปลี่ยนป้ายประกาศ หรือ Banner เพื่อนำไปติดตั้งบนเว็บไซต์ SMARTJOB ของกรมการจัดหางาน และเว็บไซต์ thaiinternships.com หรือ เด็กฝึกงาน.com ของบริษัทจัดหางาน อินเทิร์นชิพส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งงานที่ดี และมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กรมการจัดหางานจะเปิดโอกาสให้บริษัทจัดหางานได้เข้าร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยกำหนดพื้นที่การให้บริการเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน เพื่อให้คนหางานได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม

นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวอีกว่า การจัดทำบันทึกความเข้าใจฯ ในครั้งนี้ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการประสานความร่วมมือ และส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ สามารถเข้าถึงตำแหน่งงานว่างได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความต้องการแรงงาน และแนวโน้มตลาดแรงงาน เพื่อเตรียมแรงงานไทยให้มีทักษะที่สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบันและอนาคต พร้อมเข้าสู่สังคมการทำงานแห่งปัญญา (Brain Power) ตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0

ด้าน นางสาวศศิวิมล เสียงแจ้ว กรรมการบริษัทจัดหางานอินเทิร์นชิพส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่าบริษัทจัดหางานฯ จะสนับสนุนข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อให้กรมการจัดหางานได้นำมาประมวลผล  และทำการวิเคราะห์ความต้องการ และแนวโน้มตลาดแรงงานของประเทศ  เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสมดุล  เกิดประโยชน์สูงสุดกับตลาดแรงงาน  และยังช่วยสนับสนุนในส่วนของการบรรยาย จัดกิจกรรมสัมมนา เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจริง เพื่อช่วยลดปัญหาเมื่อเข้าไปฝึกงานแล้วไม่ได้ปฏิบัติงานจริง หรือต้องทำอย่างไร หากยังมีทักษะไม่สามารถปฏิบัติงานให้กับบริษัทที่จะไปฝึกงานได้  เพราะหากยกระดับการฝึกงานให้ดียิ่งขึ้นจะยิ่งส่งผลดีกับตลาดแรงงาน เพราะนักศึกษาจะเป็นผู้ที่เป็นแรงงานหลักให้กับประเทศในอนาคตได้ต่อไป