กิจกรรมเพื่อสังคม Thailand Plus ครั้งที่1

การดึงการมีส่วนร่วมของคนในสังคมให้เข้ามามีกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันนับว่าเป็น แนวทางที่น่าสนใจและเกิดผล ทั้งผลต่อกลุ่มเป้าหมายในการทำกิจกรรม และผลที่เกิดขึ้นของคน ที่เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งคนที่เข้ามามีส่วนนั้นเป็นได้ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล กลุ่มคน องค์กร หรือแม้กระทั่งหน่วยงาน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการร่วมลงมือทํา การสนับสนุน หรือการอำนวยการ

นิตยสารและสื่อมัลติมีเดีย “ไทยแลนด์พลัส” เล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วม ดังกล่าว จึงริเริ่มจัด กิจกรรม “Thailand Plus เพื่อถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ 1 ภารกิจ “รุมต่อโต๊ะให้น้อง บนดอย”  ขึ้น โดยการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน  ดังนี้  บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิขย์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สวนสยาม และ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องและประชาชนในชุมชนช่วยกันประกอบชุดโต๊ะ เก้าอี้ สําหรับนั่งเรียนหนังสือมอบให้เด็ก ชาวเขา โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน  เมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน  2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง ห้วยทรายเหลือง อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

สนับสนุนการมีส่วนร่วมโดย