คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ….

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล กระทรวงยุติธรรม นำโดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางนงภรณ์  รุ่งเพ็ชรวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. …. ต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 52/2561 ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ร่วมกันพิจารณาหลักการและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ และมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติฯ พร้อมทั้งเข้าสู่กระบวนการพิจารณากฎหมายตามลำดับต่อไป

สำหรับร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. …. เป็นกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานในการก่อตั้งครอบครัวให้กับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งมีความสอดคล้องกับพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี  หลักการยอกยาการ์ตาว่าด้วยการปรับใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ ค.ศ. 2006  รวมทั้งแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 โดยสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ ประกอบด้วย 6 หมวด 44 มาตรา ซึ่งเป็นการรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานในการก่อตั้งครอบครัวให้กับบุคคลเพศเดียวกัน ตลอดจนสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สิทธิในการจัดการทรัพย์สิน การรับมรดก การให้ความยินยอมในการรักษาพยาบาล ฯลฯ เป็นต้น