กรมอนามัยตั้งเป้าปี’62 สร้าง 300 โรงเรียนทั่วประเทศ มุ่งให้เด็กไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์อนามัยที่ 3นครสวรรค์ร่วมกับสำนักส่งเสริมสุขภาพ     จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพแก่บุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษามุ่งส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญา กระบวนการเรียนรู้ และทักษะการดูแลสุขภาพตนเองได้

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School : HLS) ภาคเหนือ ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก ว่า ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 มีเป้าหมายให้คนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีมากเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ภายในปี 2564 กรมอนามัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทย ได้ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ให้เกิดการพัฒนาสุขภาพควบคู่กับการศึกษา มุ่งเป้าให้เด็กไทยเป็นเด็กดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตช่วงวัยเรียนวัยรุ่น กอปรกับมีการขับเคลื่อนงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางองค์การอนามัยโลก ภายใต้ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ทำให้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีการต่อยอดยกระดับพัฒนาให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพมีการจัดระบบการบริหารให้ทุกคนในโรงเรียนสื่อสารดูแลสุขภาพของตนเอง และนักเรียนรู้จักค้นหาข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและสื่อสารบอกต่อผู้อื่นได้ ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานขององค์กรแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพที่สำคัญ ได้แก่      ผู้นำองค์กรร่วมขับเคลื่อนคำนึงถึงความรอบรู้ด้านสุขภาพทุกกระบวนการ เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพผู้รับบริการเข้าร่วม ตอบสนองทุกข้อจำกัด ยกระดับการเข้าถึงง่ายและสะดวก สื่อสารที่ตรงจุด ออกแบบสื่อและสิ่งพิมพ์ที่ง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

“ทั้งนี้ มีแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS) 4 องค์ประกอบ ได้แก่   1. การบริหารจัดการ  2. การสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3. การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพและการเรียนรู้  และ 4. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  โดยในปี 2562 ได้กำหนดเป้าหมายขับเคลื่อนโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ จำนวน 300 แห่งทั่วประเทศมุ่งให้เด็กวัยเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีมากเพิ่มขึ้น เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ30 เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ร้อยละ 68 และเด็กอายุ 12 ปี มีฟันดีไม่มีฟันผุ ร้อยละ 55” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ทางด้าน แพทย์หญิงศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กล่าวว่า          กรมอนามัย โดยศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก และศูนย์อนามัยที่ 3 นครสววรค์ ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวจัดประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานโรงเรียนรอบรู้สุขภาพระดับภาคเหนือครอบคลุม 18 จังหวัด เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาโรงเรียนในเขตพื้นที่เป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพแก่บุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา      รวม 200 คน มุ่งส่งผลให้เด็กวัยเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีมากเพิ่มขึ้น มีพฤติกรรมสุขภาพที่      พึงประสงค์ และโรงเรียนพัฒนาเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยมีระบบวิธีการและช่องทางการสื่อสาร    ให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเข้าถึง เข้าใจข้อมูลสุขภาพและบริการ  สามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ