กรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงนามMOU ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ และสสส.พัฒนาระบบคุณภาพสถานรับรองเด็ก

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้มีนโยบายการพัฒนาระบบคุณภาพสถานรองรับเด็ก ในสถานรองรับเด็กนำร่อง ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ 1.สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด 2.สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี 3.สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา 4.สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 5.สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี เพื่อพัฒนาสู่ต้นแบบในการจัดสวัสดิการด้านเด็กและเยาวชน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ สามารถขยายผลการดำเนินงานไปสู่สถานรองรับเด็กอื่นๆ ทั้ง 16 แห่ง ในประเภทสถานรองรับเด็กอายุ 6 – 18 ปี ทั้งหญิงและชาย จำนวน 2,620 คน รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและระบบบริหารจัดการองค์กรที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม