“บิ๊กอู๋”นำ ขรก. ลงสนามกระชับสามัคคี กีฬาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน ปี 2561

“รัฐมนตรีแรงงาน”นำผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างผู้บริหารกระทรวงแรงงาน องค์กรนายจ้าง ลูกจ้าง และภาคีเครือข่าย กับทีมผู้บริหารชาวญี่ปุ่นในเขตภาคตะวันออก (EEC) ส่งเสริมความรักความสามัคคี สร้างการมีส่วนร่วมแก่บุคลากรหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน ปี 2561 ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดย รมว.แรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรให้มีความสุขในการทำงาน และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีระเบียบ วินัย มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา คือ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งจะนำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเป็นสื่อประสานความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน ให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความรักและความเข้าใจต่อกัน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้น

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า การจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์กระทรวงแรงงานในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพื่อการมีสุขภาพที่ดี การมีส่วนร่วมระหว่างพี่-น้องในสังกัดกระทรวงแรงงานด้วยกัน รวมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามขอให้ข้อคิดแก่นักกีฬาทั้งหลายว่า จงใช้กีฬาเป็นเครื่องกระชับไมตรี เพื่อก่อให้เกิดความรัก สมัครสมาน สามัคคี และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน ซึ่งถ้าทุกคนได้นำหลักดังกล่าวมาปฏิบัติแล้ว กีฬาจะเป็นปัจจัยนำมาซึ่งประโยชน์สุขอย่างแท้จริง

สำหรับกีฬาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสนใจในการดูแลสุขภาพและให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกาย เสริมสร้างความรักความสามัคคีให้กับบุคลากรของทุกหน่วยงานในสังกัด ได้ผ่อนคลายจากการทำงาน และสร้างความรักความสามัคคีระหว่างข้าราชการ ลูกจ้าง นายจ้างและผู้ประกอบการ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ อาทิ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างผู้บริหารกระทรวงแรงงาน สภาองค์กรนายจ้าง ลูกจ้าง และภาคีเครือข่าย กับทีมผู้บริหารชาวญี่ปุ่นในนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก (EEC) และการแข่งขันกีฬามหาสนุก การเต้นบาร์สโลปเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น

ทั้งนี้ รมว.แรงงาน ยังได้มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ จำนวน 100,000 บาทอีกด้วย