ศปถ.พร้อมบูรณาการลดอุบัติเหตุทางถนน ขับเคลื่อน 6 มาตรการหลัก – 1 มาตรการเสริมพิเศษ สร้างความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยความร่วมมือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ประสานทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 มุ่งขับเคลื่อน 6 มาตรการหลัก – 1 มาตรการเสริมพิเศษ ลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมทั้งด้านคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเข้มข้นในช่วงวันที่ 27 ธ.ค.61 – 2 ม.ค. 62 พร้อมรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัย “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อสร้างการสัญจรปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า รัฐบาลห่วงใยความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ดำเนินการเข้มข้นในช่วงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 ซึ่งได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการลดปัจจัยเสี่ยงจากคน ยานพาหนะ  ถนน และสิ่งแวดล้อม โดย ศปถ. ได้กำหนด 6 มาตรการหลักลดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย 1)มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด พร้อมเพิ่มความเข้มข้นดำเนินมาตรการทางสังคมและชุมชน ผ่านกิจกรรมนำร่องลดอุบัติเหตุ “1 จังหวัด 1 อำเภอปลอดภัย” 2) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม มุ่งแก้ไขจุดเสี่ยงและสร้างสภาพแวดล้อมริมทางปลอดภัย พร้อมจัดตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง 3) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ โดยคุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะทุกประเภท 4) มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ เน้นการเตรียมพร้อมด้านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการสื่อสาร การเชื่อมโยง การแจ้งเหตุ การส่งต่อผู้บาดเจ็บที่รวดเร็วและเข้าถึงทุกพื้นที่ 5) มาตรการด้านความปลอดภัยทางน้ำ มุ่งตรวจสอบความปลอดภัยของเส้นทางสัญจรทางน้ำ เรือโดยสาร ท่าเทียบเรือ  และความพร้อมของอุปกรณ์นิรภัย 6) มาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยกำหนดแผนปฏิบัติการเหมาะสมกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ ได้กำหนดมาตรการเสริมลดอุบัติเหตุ เน้นอำเภอที่มีสถิติอุบัติเหตุสูง (อำเภอสีแดงและสีส้มรวมกว่า 144 อำเภอ) โดยให้วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อชี้เป้าปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุได้ตรงจุด รวมถึงกำหนดแนวทางกรณีเกิดอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตให้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดทุกราย ทั้งนี้ ศปถ.ได้กำหนดเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมประสาน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อเป็นศูนย์กลางอำนวยการ สั่งการ และเชื่อมโยงการลดอุบัติเหตุทางถนนในทุกระดับ โดยจะได้มีการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์อุบัติเหตุตลอดช่วงการควบคุมเข้มข้น เพื่อปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่ ซึ่งหน่วยงานทุกภาคส่วนมีความพร้อมอย่างเต็มกำลังเพื่อดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนทุกเส้นทาง

อธิบดี ปภ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ปีนี้ ศปถ.ได้รณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน มุ่งเน้นการลดพฤติกรรมเสี่ยง 3 ด้าน ได้แก่ เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย (เข็มขัดนิรภัยและหมวกนิรภัย)  ซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงก่อให้เกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บรุนแรง และเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือของผู้ใช้รถใช้ถนนในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ขับรถอย่างมีวินัย และมีน้ำใจต่อผู้ร่วมใช้เส้นทาง ถือเป็นสิ่งสำคัญในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและสร้างให้ทุกการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เต็มเปี่ยมด้วยความสุขและถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย ///////////

=====    ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร    =====