กปน. จับมือ 5 รัฐวิสาหกิจ ร่วมประมาณการค่าสาธาณูปโภคปีงบประมาณ 2563 พร้อมการบริหารหนี้ส่วนราชการ

การประปานครหลวง (กปน.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “การจัดทำประมาณการค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2563 สถิติการใช้สาธารณูปโภค และแนวทางการบริหารหนี้ค่าสาธารณูปโภค” ระหว่าง 5 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ กปน. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ส่วนราชการผู้ใช้บริการ และหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อการวางแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับการใช้งาน และพัฒนาใบแจ้งหนี้และใบเสร็จแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0