พม. มอบ 4 ความสุข เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “พม. เติมสุข ทั่วไทย 2562” (Fill with Happiness)

วันที่ 21 ธ.ค. 61 เวลา 13.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการแถลงข่าวการมอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2562 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ภายใต้แนวคิด “พม.เติมสุข ทั่วไทย 2562” (Fill with Happiness) ประกอบด้วย 4 ความสุข ดังนี้ 1. สุขถ้วนหน้า (Happy All)  2. สุขอาศัย (Happy Home)  3. สุขร่วมใจ (Happy Heart) และ 4. สุขยั่งยืน (Happy Time) รวมทั้งสิ้น 13 ของขวัญ เพื่อส่งความสุขให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ โดยมี นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นางจินตนา จันทร์บำรุง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) นางสาวสุดใจ สมัครัตน์ ผู้ช่วย ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) นางสาวพรรณทิพย์ เพชรมาก รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  (พอช.) นายกันตพงศ์ รังสีสว่าง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรและสถาบันครอบครัว (สค.) และนางสาวนภัส  หลักคำ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) ร่วมแถลง ณ บริเวณโถง ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

นางสุภัชชา กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ขับเคลื่อนงาน ตามภารกิจสำคัญที่มุ่งเน้นการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม สร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ สำหรับปีใหม่ 2562 ที่ใกล้มาถึง ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการส่งความสุข กระทรวง พม. ได้จัดเตรียมของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “พม.เติมสุข ทั่วไทย 2562” (Fill with Happiness) เพื่อส่งความสุขให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ประกอบด้วย 4 ความสุข ดังนี้ 1. สุขถ้วนหน้า (Happy All) จำนวน 2 ของขวัญ ได้แก่ 1.1) “ทุกสิทธิคนพิการ ผ่านบัตร (ประชาชน) ใบเดียว : One Card All Rights” เพื่อให้คนพิการใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวสำหรับการเข้ารับบริการกับหน่วยงานภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ 1.2) คงอัตราดอกเบี้ยสถานธนานุเคราะห์ ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดร้อยละ 25 สตางค์ต่อเดือน  2. สุขอาศัย (Happy Home) จำนวน 4 ของขวัญ ได้แก่ 2.1) มอบบ้านสร้างชุมชนไทยทุกคนมั่นคงเข้มแข็ง 2562 หลัง ให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศ แบ่งเป็น บ้านมั่นคง 1,115 หลังคาเรือน บ้านพอเพียงชนบท 1,235 หลังคาเรือน  และบ้านประชารัฐริมคลองลาดพร้าว 212 หลังคาเรือน  2.2) บ้านปันสุขเพื่อผู้สูงอายุ 1,000 หลัง ด้วยการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย ประกอบด้วย ภาคกลาง 350 หลังคาเรือน ภาคใต้ 157 หลังคาเรือน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 260 หลังคาเรือน  ภาคเหนือ 125 หลังคาเรือน ภาคตะวันออก 70 หลังคาเรือน และกรุงเทพมหานคร 38 หลังคาเรือน  2.3) ร่วมใจ สร้างไทย สร้างที่อยู่อาศัย ผู้ประสบภัย75 หลัง  ให้แก่ผู้ประสบภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  และ 2.4) Easy Home ซื้อง่ายจ่ายสบาย  โดย ลด ราคาขายโครงการบ้านเอื้ออาทร  35 โครงการ ที่มีราคาขายระหว่าง 250,000 – 420,000 บาท แลก โครงการบ้านแลกบ้าน ให้กับลูกค้าที่ทำสัญญากับ กคช.โดย กคช. จะจัดหาที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า  แจก ฟรีค่าเหล็กดัดมุ้งลวด สำหรับลูกค้าที่ซื้ออาคารชุดโครงการบ้านเอื้ออาทรทุกโครงการ และโครงการเคหะชุมชน 4 โครงการ และ แถม ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์สำหรับทุกโครงการ

นางสุภัชชา กล่าวเพิ่มเติมว่า 3. สุขร่วมใจ (Happy Heart) จำนวน 6 ของขวัญ ได้แก่  3.1) เปิดตัวศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับจัดแสดงและถ่ายทอด เป็นแหล่งเรียนรู้ และ  เป็นแหล่งรวบรวมงานวิจัยและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ 3.2) ศาสนสถานเชื่อมบุญ เกื้อหนุนคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อให้มีวัดต้นแบบทั่วประเทศที่เอื้อต่อคนพิการและผู้สูงอายุในการประกอบศาสนกิจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาได้อย่างเท่าเทียม โดยมีเป้าหมายคือวัดทั่วประเทศ 380 แห่ง 3.3) หนาวนี้ที่บนดอย ตามรอยภูมิวัฒนธรรม โดยลดราคาที่พักHome Stay  ตั้งแต่ 10 – 50 % พร้อมรับของที่ระลึกฟรี ณ จุด Checkpoint ที่ชุมชนราษฎรบนพื้นที่สูงใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน  อุทัยธานี และตาก เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสให้กับชุมชนบนพื้นที่สูง 3.4) พม. เชื่อมใจ แบ่งปันความสุขสู่สังคม ด้วย เมนู จับคู่-ผู้ให้ส่งใจมอบของขวัญ 2,562  ครัวเรือนทั่วประเทศ เป็นการจัดทำเมนูการให้ความช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก จากข้อมูล Family Data  พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก 2,562 คน และส่งมอบของขวัญ 2,562 ชุด  3.5) สร้างพื้นที่เป้าหมายขจัดภัยความรุนแรง  ด้วยการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต)  1 จังหวัด 1 ศปก.ต. และ 3.6) เปิดตัวเว็บไซด์รวมใจยุติความรุนแรง เพื่อประกาศเจตนารมณ์และร่วมแสดงออกถึงการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงในสังคม ทุกรูปแบบ” และ 4. สุขยั่งยืน (Happy Time) จำนวน 1 ของขวัญ คือ การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ เรื่อง “สังคมผู้สูงอายุ” โดยมีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุไทยเป็น Active Ageing ร่วมพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

################################