Call Center ผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน บรรยายให้ความรู้ในบูธกิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจร

ผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนซึ่งทำหน้าที่เป็น Call Center ของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจร โดยทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้และเล่าถึงประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับตนเองเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน เพื่อให้เกิดความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ให้เกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยแก่ตนเองและผู้ร่วมทาง และเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชนต่อไป โดยกิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจรที่จัดขึ้นนี้ มีเป้าหมายให้คนไทยเสริมสร้างวินัยจราจรตั้งแต่เด็ก ให้รู้จักการมีน้ำใจ ได้รู้สิทธิในการใช้ทางควรเอื้ออาทรต่อกัน ปัญหาสถิติจราจรก็จะลดลง ในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว“สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”บริเวณสนามฝึกถนนปลอดภัยอุ่นไอรัก หน้าพื้นที่ทำการสำนักพระราชวัง สนามเสือป่า