กรมการแพทย์แนะปรับสภาพบ้านที่เหมาะสมสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติกรมการแพทย์แนะแนวทางจัดบ้านและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับคนพิการทางการเคลื่อนไหว เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข สะดวกสบายและปลอดภัย

นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรมการแพทย์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนพิการมาโดยตลอด ซึ่งคนพิการทางการเคลื่อนไหวนอกจากควรได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้เองแล้ว การปรับสภาพแวดล้อมในบ้านและรอบๆบ้านมีความสำคัญอย่างมาก เพราะสภาพแวดล้อมเป็นได้ทั้งสิ่งที่เอื้อและอาจเป็นอุปสรรคต่อการทำกิจกรรมของ
คนพิการ ดังนั้นควรมีการประเมินและปรับสภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการให้มีความสะดวกในการช่วยเหลือตนเองได้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้คนพิการสามารถอยู่ร่วมกับคนปกติได้อย่างมีความสุข

นายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ สิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนการจัดบ้านและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม จะช่วยให้คนพิการดำเนินชีวิตได้ง่ายยิ่งขึ้นสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ มีหน่วยงานที่ให้คำแนะนำเพื่อดัดแปลงสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่คนพิการให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีแนวทางปฎิบัติดังนี้ หากพื้นรอบๆบริเวณบ้านเป็นพื้นไม่เรียบ เช่น ดินเลน กรวด หรือ พื้นทรายอาจจะปรับพื้นผิวโดยเทคอนกรีต หรือใช้ไม้กระดานวาง เพื่อให้คนพิการสามารถเข็นรถ หรือเดินได้โดยสะดวก ทางเข้าบ้านหรือประตูที่มีพื้นต่างระดับ อาจจัดทำทางลาดโดยใช้คอนกรีต อลูมิเนียมหรือไม้กระดานที่แข็งแรงเพื่อเข้าสู่ตัวบ้านโดยปลอดภัย ควรใช้ประตูแบบเลื่อนเปิดปิดเพื่อความสะดวกในการผ่านเข้าออก สำหรับห้องนอน ควรใช้เตียงนอนแบบขาโปร่งสูงประมาณ45-50ซม หรือสูงใกล้เคียงกับรถนั่งคนพิการเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายตัวได้ง่ายและปลอดภัย  โถส้วม ควรสูงใกล้เคียงกับรถนั่งคนพิการ และควรมีราวจับข้างโถส้วม โดยติดในตำแหน่งที่คนพิการสามารถเอื้อมถึงได้ ก๊อกน้ำควรเป็นแบบก้านโยก เพื่อให้ผู้ที่อ่อนแรงที่มือสามารถเปิดปิดได้ง่าย นอกจากนี้อาจนำเก้าอี้ไปไว้ในพื้นที่อาบน้ำโดยติดตั้งฝักบัวและอุปกรณ์สำหรับอาบน้ำในระยะที่สามารถเอื้อมถึงได้ง่าย

 

******************************

#กรมการแพทย์  #สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ  ­# คนพิการ