สอศ. จับมือ สถาบันเทคโนฯ ปทุมวัน ยกระดับบุคลากรด้านการศึกษาร่วมกัน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (สทป.) ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อผลิตครู บุคลากรทางการศึกษา การวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ในระดับบัณฑิต บัณฑิตศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รองศาสตราจารย์เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม สอศ.

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการ   การอาชีวศึกษา มีหน้าที่จัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เพื่อรองรับกับความต้องการของกำลังคนของประเทศ จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของ สอศ. โดยเพราะอย่างยิ่งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย สอศ. และ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ซึ่งเป็นสถาบันที่เน้นการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลัก ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดแผนการพัฒนาบุคลากร ๓ ปี    (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ในโครงการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ระดับบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้แก่ครูและบุคลากรในสังกัด สอศ. ให้มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระดับบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต รวมถึงพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน  พัฒนาหลักสูตรร่วมกันในระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จัดการฝึกอบรมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาคปฏิบัติ ด้านเทคโนโลยีชั้นสูง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของครูในการ  ทำวิจัย การพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การค้นคว้า พร้อมที่จะเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและวิทยฐานะ

 

ทั้งนี้ จะเริ่มนำร่องใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาแมคคาทรอนิกส์ สาขาอากาศยาน และสาขาเทคโนโลยีระบบราง ซึ่งเป็นสาขาใน 10 กลุ่ม อุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ โดยมีสถานศึกษาในสังกัด สอศ. เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคถลาง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. /