ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ในโอกาส  เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ซึ่งนำเสนอผลงานด้านการอนุรักษ์และบริบาลช้างของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และวิชาการด้านการบริหารจัดการป่าไม้เศรษฐกิจ และการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ภายในบูธกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา