กรม สบส.ย้ำสถานพยาบาลเอกชนเร่งต่อใบอนุญาตประกอบกิจการก่อนสิ้นปี

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ย้ำโรงพยาบาลเอกชน และคลินิกทุกแห่งที่ปีนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลมีอายุครบ 10 ปี ให้รีบยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯก่อนสิ้นปี หากปล่อยปละละเลยไม่มายื่นจนใบอนุญาตฯหมดอายุ จะถือว่าสิ้นสภาพการเป็นสถานพยาบาลโดยทันที

นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 ที่จะถึงนี้ นอกจากเป็นวันสิ้นสุดปีปฏิทินแล้ว ยังเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สถานพยาบาลเอกชนจะต้องมายื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ตามที่กฎหมายพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 กำหนดให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งต้องต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลทุกๆ 10 ปี และยิ่งในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561  นี้ที่เป็นช่วงครบรอบ 2 ทศวรรษของการออกใบอนุญาตฯ จะมีสถานพยาบาลหลายแห่งที่ใบอนุญาตประกอบกิจการมีอายุครบ 10 ปี ดังนั้น เพื่อให้สถานพยาบาลของตนคงสภาพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ขอให้ผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน และคลินิก ดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลกับผู้อนุญาต คือ กรม สบส.หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันทำการวันสุดท้ายของปี พ.ศ.2561 โดยเมื่อผู้ประกอบกิจการได้ยื่นคำขอกับผู้อนุญาตแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าผู้อนุญาตจะมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ แต่หากไม่ยื่นคำขอภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อพ้นปีปฏิทิน พ.ศ.2561 แล้วจะถือว่าสิ้นสภาพการเป็นสถานพยาบาลโดยทันที ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ หากสถานพยาบาลใดเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (สพรศ.) กล่าวว่า สำหรับสถานพยาบาลเอกชนที่จะต้องต่อใบอนุญาตก่อนสิ้นปีปฏิทิน พ.ศ.2561 แบ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน  220  แห่ง จาก 364 แห่งทั่วประเทศ และคลินิก ประมาณ 1,500 แห่ง จาก 5,500 แห่งเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ หากไม่มีการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ก่อนพ้นกำหนดแล้วก็จะถือว่าเป็นสถานพยาบาลเถื่อนตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ผู้ประกอบกิจการมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลในเขต กทม.ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตฯ สามารถยื่นคำขอหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรม สบส. หมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18101-5 และในส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ ตลอดวันและเวลาราชการ