ประกันสังคม เผยมาตรการเข้มศูนย์บริการข้อมูล 1506 ช่วงวันหยุดปีใหม่

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง การให้บริการศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม 1506 ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ปี 2562 พร้อมเผยการดำเนินงานการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ 1506 ช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาว่ามีจำนวนลูกจ้าง ผู้ประกันตน โทรสอบถามข้อมูลสูงถึง 2,647,092 คู่สาย โดย 5 ลำดับแรกที่มีผู้สอบถามข้อมูลสูงสุด ได้แก่

  1. ตรวจสอบสิทธิของตนเอง จำนวน   1,492,739 เรื่อง
  2. สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม จำนวน   1,332,125 เรื่อง
  3. การสมัครและการส่งเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน     565,563 เรื่อง
  4. ผู้ประกันตน มาตรา 40 จำนวน     207,682 เรื่อง
  5. เรื่องการเลือกสถานพยาบาล/การเปลี่ยนสถานพยาบาล   จำนวน     131,123 เรื่อง

         ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ สำนักงานประกันสังคมได้มีมาตรการเข้มโดยจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการ     ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยให้คำปรึกษาและบริการข้อสอบถาม ผ่านทางโทรศัพท์พูดคุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรง        ซึ่งในกรณีผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุด ดังกล่าว ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที โดยสำนักงานประกันสังคม        จะพิจารณาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ภายใน 72 ชั่วโมงตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด ทั้งนี้ ให้ผู้ประกันตน หรือโรงพยาบาลที่ให้การรักษา และผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ทราบโดยเร็ว             ตั้งแต่เข้ารับการรักษาเพื่อให้รับผิดชอบค่าบริการทางการแพทย์ให้กับผู้ประกันตน ทั้งนี้ศูนย์บริการข้อมูล 1506 ยังให้บริการลูกจ้าง ผู้ประกันตนสามารถติดต่อผ่านทางอินเตอร์เน็ตคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งสามารถโต้ตอบ     ข้อสอบถามได้ทันที โดยการแชทกับเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่อประสานงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ประกันตนในเรื่องนั้นๆ โดยด่วนทันที

…………………………………….……

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน