รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดกิจกรรมในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับการดำเนินงานศูนย์บริการสังคมเพื่อคนทุกวัย

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดกิจกรรมในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับการดำเนินงานศูนย์บริการสังคมเพื่อคนทุกวัย (Social Service Complex : SSC) และโครงการ Senior Complex เพื่อพิจารณากำหนดการเปิดศูนย์บริการสังคมเพื่อคนทุกวัย (Social Service Complex : SSC) ภายในพื้นที่บางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งรูปแบบแนวคิดในการจัดงาน มุ่งเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ภายใต้แนวคิด “คนทุกวัยใช้บริการร่วมกัน” พร้อมทั้ง พิจารณาการจัดงานแถลงข่าวการพัฒนาพื้นที่เพื่อดำเนินงานศูนย์บริการสังคมเพื่อคนทุกวัย (Social Service Complex : SSC) และพิจารณารูปแบบการจัดงาน แนวทางการดำเนินงานในภาพรวมและการดำเนินงานของแต่ละกรม ได้แก่ การนำเสนอประเด็นการดำเนินงาน E6 Social Enterprise : SE การยุติความรุนแรง การเข้าสู่สังคมสูงอายุ และการส่งเสริมศักยภาพและโอกาสของคนพิการ ทบทวนชื่อศูนย์บริการสังคมเพื่อคนทุกวัย (Social Service Complex : SSC) โดยมี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางสาวอุไร เล็กน้อย) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ ๓ (นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ (นางสาวอาภา รัตนพิทักษ์) หน่วยงาน ๑๒ หน่วยงานในพื้นที่บางละมุง จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย

จากนั้น เวลา ๑๖.๓๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานที่เปิดศูนย์บริการสังคมเพื่อคนทุกวัย (Social Service Complex : SSC) ด้วย

 

กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และhttps://www.facebook.com/dop.go.th/, https://www.facebook.com/OlderDOP