ร่าง พ.ร.บ. นิวเคลียร์ฉบับใหม่ผ่าน สนช. แล้ว พร้อมมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ลดภาระผู้ประกอบการ

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. จากสมาชิก 141 คน เห็นด้วย 140 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง        และเห็นสมควรประกาศเป็นกฎหมาย เพื่อลดภาระให้ผู้ประกอบการ ลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย แต่ยังคงมาตรฐานความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ กำหนดเพิ่มระบบการแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี เพื่อเป็นการลดภาระแก่ผู้ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสีบางประเภทเฉพาะที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางรังสีแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง ที่มีการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการแพทย์ ด้านการอุตสาหกรรม การเกษตร และการศึกษาวิจัย ซึ่งการกำหนดเพิ่มระบบการแจ้งการครอบครองหรือใช้ฯ   ไว้ในร่างพระราชบัญญัติฯ จะเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม ไม่ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) เนื่องจากเป็นรังสีปริมาณต่ำ  และไม่มีโทษจำคุกเหมือนระบบขออนุญาต  แต่อย่างไรก็ตามยังคงมาตรฐานความปลอดภัยทางรังสีระดับสากล เพื่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

นางสาววิไลวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจาก สนช. แล้ววันนี้ ถือได้ว่าเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการร่วมกันอย่างรัดกุมเพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว และลดภาระด้าน ต่าง ๆ ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่กฎหมายได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเร่งดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จและบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มกฎหมาย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 3414

 

โดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ