อยุธยา- ตรวจเข้มการทำงานของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา รวม 4 แห่ง หากเจอเป็นจับ – ปรับเป็นแสน พร้อมแนะเร่งยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์ สิ้นสุด 16 มิ.ย.นี้

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีข้อสั่งการบูรณาการทุกภาคส่วนลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติในสถานประกอบการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งเป็นการป้องปรามการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย นำโดย กอ.รมน.อย ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพระนครศรีอยุธยาสภ.พระนครศรีอยุธยา สห.มทบ.18 ฝ่ายปกครอง และ อส. ในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม 4 แห่ง พบแรงงานไทย 47 คน แรงงานต่างด้าว 96 คน แบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา 30 คน สัญชาติกัมพูชา 55 คน สัญชาติลาว 8 คน และพื้นที่เสี่ยง 3 คน รวมแรงงานทั้งสิ้น 143 คน

ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวฯ ทั้ง 4 แห่ง มีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้เร่งดำเนินการตรวจสุขภาพ จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (บต.48) ผ่านระบบออนไลน์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 พร้อมชี้แจงแนวปฎิบัติในการแจ้งคนงานเข้า-ออก ไม่เกิน 15 วัน/นับจากวันที่รับเข้างานและเลิกจ้าง ตลอดจนกำชับให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ที่มา : จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya