ผู้ว่าฯอยุธยา ประชุมร่วมรัฐมนตรี 3 กระทรวง เพื่อหารือแนวทางการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูง สถานีรถไฟอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM Cloud Meeting

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมหาธาตุ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงสถานีรถไฟอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM Cloud Meeting ร่วมกับ รัฐมนตรีทั้ง 3 กระทรวง ประกอบด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม และนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยการประชุมมีสาระสำคัญ เกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาแนวทางการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงสถานีรถไฟอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งประกอบด้วย 5 แนวทาง ได้แก่

แนวทางที่ 1 ก่อสร้างสถานีและทางวิ่งใต้ดิน

แนวทางที่ 2 ก่อสร้างเส้นทางรถไฟเลี่ยงพื้นที่มรดกโลก

แนวทางที่ 3 ก่อสร้างสถานีก่อนถึงสถานีรถไฟอยุธยาเดิมหรือเลยออกไป

แนวทางที่ 4 การสร้างสถานีที่เดิม โดยออกผังเฉพาะ

แนวทางที่ 5 สร้างทางวิ่งรถไฟก่อน โดยสร้างสถานีภายหลัง

โดยแนวทางที่เหมาะสมตามความเห็นในที่ประชุมคือ แนวทางที่ 4 และแนวทางที่ 5 ซึ่งทุกแนวทาง ต้องมีการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลก (HIA) และผลกระทบต่อคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลแหล่งมรดกโลก

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ทั้ง 3 กระทรวง เร่งศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในแต่ละแนวทาง เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป จึงต้องมีการทำงานอย่างบูรณาการเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ทั้งด้านการคมนาคมและการรักษาซึ่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศ