อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนวัดไชยทิศ รุ่นที่ ๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนวัดไชยทิศ รุ่นที่ ๔ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนวัดไชยทิศ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวนนักเรียนผู้สูงอายุ ที่รับมอบประกาศนียบัตรในรุ่นดังกล่าว ทั้งสิ้น ๖๐ คน

โดยกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ร่วมมือกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ให้การอนุเคราะห์สนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสม อาทิ ๑) ด้านสุขภาพ ประกอบด้วย กิจกรรมเต้นลีลาศเพื่อผู้สูงอายุ การให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ๒) ด้านสังคม การให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมการใช้ Smart Phone ๓) ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย การปลูกผักออแกรนิค การฝึกวิชาชีพกระเป๋าเพ้นท์ การถนอมอาหาร และการแปรรูปอาหาร และ ๔) ด้านสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย การให้ความรู้ในเรื่องการปรับสภาพแวดล้อม การคัดแยกขยะ ทั้งนี้ มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยด้วย

กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และhttps://www.facebook.com/dop.go.th/, https://www.facebook.com/OlderDOP