มอบส้มเขียวหวาน จำนวน 500 กิโลกรัม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีธัญญา

10 มิถุนายน 2564 เวลา 08.50 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นางกรรณิการ์ พึ่งเงิน ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน(ผู้แทนจาก ส.ป.ก.สุโขทัย) มอบส้มเขียวหวาน จำนวน 500 กิโลกรัม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีธัญญา โดยมี นายศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

จากนั้นเวลา 10.00 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (ได้รับมอบหมายจาก ท่านเลขาธิการ ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย มอบส้มเขียวหวาน จำนวน 200 กิโลกรัม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์การเเพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี นาย ทรงพล สวยสม ผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย บุคลากรทางการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ส้มเขียวหวานแม่สินพัฒนา ได้รับผลกระทบไม่สามารถนำผลผลิตส้มออกจำหน่ายได้ ประกอบกับสถานการแพร่ระบาดดังกล่าว พ่อค้าผู้รับซื้อผลผลิตในราคาต่ำส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ส.ป.ก.จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้ที่สนใจอุดหนุนสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้และนำผลผลิตดังกล่าวมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รวม 12 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 2,500 กิโลกรัม