“พช.สระแก้ว ประสานพลัง 7 ภาคี ร่วมกิจกรรม เอามื้อสามัคคี โครงการ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน. อำเภอเมืองสระแก้ว”

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ภายใต้การอำนวยการของ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอเมืองสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นางสาวบังอร จันทร์ศรี พัฒนาการอำเภอเมืองสระแก้ว นายไชยยา จักสิงโต สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว นายบุรินทร์ พลเคน ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสระแก้ว นายสมโชค เคลือบคลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง นายประจวบ เหลายา กำนันตำบลโคกปี่ฆ้อง นายเผ่า ดำรงฤทธิ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง นางนารี บูรทิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง คณะทำงาน 7 ภาคี ในระดับตำบล พัฒนากร และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)

ลงพื้นที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ แปลงนายธวัชชัย เด่นกระจ่าง บ้านหนองมาตร หมู่ที่ 11 ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว มีพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 3 แปลง แบ่งเป็นพื้นที่ HLM ขนาด 3 ไร่ จำนวน 2 แปลง พื้นที่ CLM ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ จำนวน 1 แปลง มีการจ้างงานนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ปฏิบัติหน้าที่ในแปลง CLM จำนวน 10 คน และแปลง HLM จำนวน 2 แปลงๆละ 2 คน

โดยการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล พช. ในครั้งนี้ ภาคีการพัฒนาทั้ง 7 ประกอบด้วย เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ร่วมจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 1 ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (House hold Lab Model for quality of life : HLM) ของนายธวัชชัย เด่นกระจ่าง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยได้สนับสนุนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกหญ้าแฝก และห่มดิน บนพื้นที่ 3 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง

ในโอกาสนี้ นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอเมืองสระแก้ว กล่าวให้ข้อคิดการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 เน้นการทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง การทำเกษตรแบบมีใจรัก และมีความอดทน

พช.สระแก้ว รายงาน
————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
change for good