“ ดร.ดร๊าฟ “ นำคณะ อว.ส่วนหน้า จับมือ สมาพันธ์ SME ไทย ลุยลงพื้นที่แก้ไขความยากจน เตรียมสนับสนุน นวัตกรรมสร้างอาชีพ สร้างรายได้

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ และโฆษกประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น การประสานความร่วมมือและทรัพยากร เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนพื้นที่ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ณ 111 รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ในการประชุมหารือในช่วงเช้า เป็นการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นระหว่างกระทรวง อว. ร่วมกับ สถาบันวิทยาลัยชุมชน , สมาพันธ์ SME ไทย , กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม , ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม จ.ชัยนาท และเทศบาล ต.โพงาม เพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาพื้นที่ และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ในพื้นที่ จ.ชัยนาท

โดยมีคณะทำงาน อว.ส่วนหน้า เป็นผู้ประสานงานและส่งเสริมการวิจัย รวมทั้งนวัตกรรม ควบคู่กันกับการรับฟังปัญหาอย่างรอบด้านในหลากหลายมิติจากผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ เกษตรกรในท้องถิ่นในช่วงบ่าย ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ และคณะทำงานในสังกัดกระทรวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการในท้องถิ่น ได้เดินทางลงพื้นที่ในชุมชน ต.โพงาม ที่ฟาร์มแพะ วรัญญาฟาร์ม เพื่อสำรวจและติดตามการดำเนินงาน และเตรียมส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพและพัฒนานวัตกรรม เพื่อต่อยอดสู่โครงการ “ แพะเงินล้าน “

จากนั้นไปเยี่ยมชม ให้กำลังใจ สอบถามปัญหาแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกต้นตะไคร้ ในพื้นที่หมู่ 5 ต.โพงาม ซึ่งตัวแทนเกษตรกรชุมชนได้รายงานให้ทราบถึงปัญหาเรื่องแหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูก และอยากให้ทาง อว.ช่วยสนับสนุนด้านเครื่องจักรและเทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกในขั้นตอนแปรรูป ก่อนที่จะเดินทางมายังศูนย์เก็บมูลแพะ ที่ใช้ในการทำปุ๋ยหมักและส่งขาย สน้างรายได้ให้แก่คนจน ได้มีงานทำอย่างต่อเนื่อง

ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ ได้กล่าวให้กำลังใจ และพร้อมที่จะสนับสนุน ส่งเสริมให้พี่น้องในพื้นที่ ต.บางโพ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยที่ทางกระทรวง อว.จะเป็นกองหนุนในการนำงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาต่อยอดให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืน