อาชีวะกำชับผอ.สถานศึกษา เร่งงานตามนโยบาย พร้อมมอบสิ่งดี ๆ ให้ ปชช.ในปีใหม่นี้

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) จัดประชุมวีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ถ่ายทอดสดเฉพาะกิจ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาเร่งงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (สอศ.) และมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนในรูปแบบของการนำวิชาชีพที่ สอศ.เปิดสอนออกให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 นี้

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมวีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ถ่ายทอดสดเฉพาะกิจว่า ในช่วงวันสำคัญคือวันที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา สอศ. ได้จัดบริการศูนย์ซ่อมบำรุงและดูแลจักรยานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งภายหลังการบริการได้มีการสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 37,484 คน มีรายการซ่อมบำรุงรวม 60,750 รายการ เรียงสามลำดับที่มีผู้มาใช้บริการมากที่สุดคือ การตรวจสอบลมยาง การเติมสารหล่อลื่นโซ่จักรยาน การปรับตั้งระยะเบรก ซึ่งถือว่างานบริการครั้งนี้เป็นการสร้างความภาคภูมิใจในเรื่องจิตอาสา  สร้างความมั่นใจในอาชีพ สร้างประสบการณ์จากสถานการณ์จริง ให้กับนักเรียน นักศึกษา สอศ.จึงขอขอบคุณผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาทุกคน ที่มีส่วนร่วมในภารกิจสำคัญครั้งนี้ และถือโอกาสนี้แจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณของสถานศึกษาโดยขอให้ดำเนินการอย่างรัดกุม เป็นระบบและให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

สำหรับการเตรียมการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดในภาพรวมว่าจะต้องมีนักเรียน นักศึกษาเพิ่มขึ้น ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีผู้เรียนอาชีวศึกษา 40 เปอร์เซ็นต์ ในปีการศึกษา 2562 จะต้องให้ได้ 45 เปอร์เซ็นต์ โดยจะเปิดรับสมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)      ในวันที่ 18-30 มีนาคม 2562 สอบวันที่ 3 เมษายน 2562 ประกาศผลวันที่ 6 เมษายน 2562 และมอบตัววันที่ 9 เมษายน 2562  ส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) ให้สถานศึกษาพิจารณากำหนดตามความเหมาะสมและให้กำหนดแล้วเสร็จจนถึงวันมอบตัวภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2561  สำหรับระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีและปฏิบัติการ ให้สถาบันการอาชีวศึกษาเป็นผู้กำหนดเวลา ทั้งนี้ให้อาชีวศึกษาจังหวัดวางแผนการรับร่วมกันระหว่างอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน

ด้านการสอบทางการศึกษาระดับชาติ อาชีวศึกษา วีเน็ท เลขาธิการกล่าวว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กำหนดให้มีการสอบดังนี้ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3) สอบวันที่ 26 มกราคม 2562 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2)  สอบวันที่ 27 มกราคม 2562 ประกาศผลทั้ง 2 ระดับ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเนื้อหาที่ทดสอบได้แก่ ทักษะภาษาและการสื่อสาร ทักษะ  การคิดและการแก้ปัญหา  ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต และทักษะการจัดการงานอาชีพ ทั้งนี้ ขอให้ผู้สถานศึกษาได้แจ้งให้ครูและนักเรียน นักศึกษาเตรียมความพร้อม ซึ่งสามารถติดตามข้อมูล วีเน็ท ได้ที่ เว็บไซด์www.niets.or.th

เลขาธิการ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 นี้  สอศ.มีกิจกรรมดี ๆ ที่มอบเป็นของขวัญให้ประชาชน คือ โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่  ซึ่งได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 17 ปี โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมการขนส่งทางบก เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ให้ได้ออกฝึกประสบการณ์จากสถานการณ์จริง ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม สร้างจิตสาธารณะ ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้เรียนอาชีวศึกษา ทั้งยังเป็นการมอบความสุขแก่ประชาชนระหว่างการเดินทางช่วงเทศกาล ทั้งบริการจุดพักรถ จุดพักคน ซึ่งจุดบริการในปีนี้ครอบคลุมทั่วประเทศ 77 จังหวัด ตามเส้นทางถนนสายหลัก และสายรอง จำนวน 255 จุดบริการ ให้บริการระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 ยกเว้นศูนย์ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-00.30 น.

สำหรับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป สอศ.ได้มอบกิจกรรมให้สถานศึกษาสังกัด สอศ. ทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 913 แห่ง จัดรณรงค์เรื่องการสวมหมวกกันน็อค 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อการขับขี่ปลอดภัยของเยาวชน ให้เยาวชนสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการเคารพกฎจราจร “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” รวมไปถึงการปฏิบัติการตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะ หมวด 2 หมวด 3 ตั้งแต่ 6 ธันวาคม 2561 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถที่กรมการขนส่งกำหนด 77 จังหวัดทั่วประเทศ และยังมีกิจกรรมจัดสอนอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วประเทศ อาทิ อาหาร งานหัตถกรรม งานศิลปะ ตามความสนใจของประชาชนเพื่อเพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพ ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 61 – 15 ม.ค. 62

นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายจากพลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดกิจกรรม “อาชีวะสร้างความสุขสู่ชายแดนใต้”  ซึ่งจะเป็นการเปิดศูนย์อาชีวะอาสาระดับประเทศ ปล่อยขบวนคาราวานอาชีวะอาสา ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการ 4 เมือง คือ 1. เมืองอาชีวะอาสา จุดพักรถ การบริการตรวจสภาพและซ่อมรถ จุดพักคน การบริการน้ำดื่ม ผ้าเย็น ข้อมูลต่างๆ 2. เมืองสร้างการรับรู้ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคน (SEC) และจัดหางาน แนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ การศึกษาเชื่อมโยง ครูพิเศษอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0         3. เมืองสร้างความสุข ฝึกอาชีพระยะสั้นจากกลุ่มอาชีพ บริการศูนย์ซ่อมสร้างสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center พร้อมกิจกรรมบนเวทีกลาง 4. เมืองเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา

ส่วน 4 มาตรการเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน ประกอบด้วย มาตรการป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาท มาตรการห้ามจัดกิจกรรมการรับน้องใหม่ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมาตรการป้องกันการเล่นพนันในสถานศึกษา ซึ่งจะดำเนินการประสานงานเจ้าหน้าที่หน่วยที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง ประชุมเครือข่ายเป็นประจำทุกเดือน บังคับใช้กฎหมาย ประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจ และสอดส่องดูแล สร้างความรู้ ความเข้าใจกับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง จัดอบรมนักเรียน นักศึกษา ให้อยู่ในระเบียบวินัยของสถานศึกษา จัดทำแผนและปฏิทิน กำหนดแผนงาน วิธีป้องกันแต่ละสถานศึกษา สำรวจ เฝ้าระวัง และติดตามดูพฤติกรรม จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งจัดทำแฟ้มประวัตินักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง และย้ำเน้นให้ครูที่ปรึกษาออกตรวจเยี่ยมบ้าน เลขาธิการกล่าวปิดท้าย

กลุ่มประชาสัมพันธ์