สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

10 มิถุนายน 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

โดยได้รับเกียติจาก รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรมหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานลงนามในความร่วมมือฝ่าย สถาบันเทคโนโลยัจิตรลดา และ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA เป็นประธานลงนามอีกฝ่าย

พิธีลงนามในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ GISTDA และ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จะได้ร่วมมือกันในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ รวมทั้งวิทยาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และครอบคุมถึงการทำงานภายใต้ความมือใน 3 ด้าน ดังนี้

1. บูรณาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ยกระดับการพัฒนาหลักสูตรด้านการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อพัฒนากำลังคนสู่อนาคต ต่อยอดสู่อาชีพ

2. เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากร เพื่อให้เกิดการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของหน่วยงานทั้ง 2 ฝ่าย

3. ส่งเสริมการวิจัย และสร้างนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากรต่างๆ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมกัน

ภายหลังเสร็จพิธีลงนามในครั้งนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายยังได้ร่วมหารือถึงแนวทางและกิจกรรมต่างๆ ที่จะร่วมมือกันในการสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อเป็นบุคลากรพร้อมใช้ของประเทศต่อไปในอนาคต